Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Информационна култура

 

Движеща сила в развитие на информационното общество се явява информационната култура на гражданите му. Информационните технологии могат да достигнат върхове, граничещи с фантазията, но това ще е безсмислено, ако те не се използват масово и по предназначение.

 

Същност на информационната култура

 

Информационна култура (information culture)

Способност  на обществото ефективно да използва информационните ресурси и средствата за информационна комуникация, както и да прилага за тази цел водещите достижения в областта на информационните технологии и средствата за информатизация.

 

Информационната култура е свързана със социалната природа на човека. Тя изисква знания в някои науки, които подпомагат нейното развитие и приспособяване към конкретна дейност - информатика, кибернетика, телекомуникации, бази данни и други дисциплини.

 

Характерни черти на информационната култура

 • Бързо възприемане и обработка на големи обеми от информация.

 • Владеене на съвременните техники и средства за извличане и обработка на информация.

 • Познаване на новите информационни технологии и умения за използването им при автоматизиране на рутинни операции.

 • Работа в група - за  подготовка и приемане на решения, базирани на общи знания.

Умения свързани с информационната култура

 • Използване на технически устройства - телефон, компютър, компютърна мрежа и т.н.

 • Използване на информационни технологии.

 • Работа с разнообразни и полезни за конкретната дейност програмни продукти.

 • Извличане на информация от различни източници (периодичен печат, Интернет, Интранет и т.н.) и ефективното и използване.

 • Представяне на информацията в разбираем вид.

 • Владеене на техники за аналитична обработка на информацията.

 • Познаване особеностите на информационните потоци в конкретната област.

Образование

 

Информатизацията изисква да се отдели особено внимание на образованието, като направление, непосредствено свързано с получаване и развитие на информационната култура на човека. Необходимо е така да се изменят начините и средствата за подготовка, че да се осигурят на обучаемите не само общообразователни и професионални знания по конкретната специалност, но и необходимото ниво на  информационна култура.

 

За целта трябва де се осигурят  необходимите условия за:

 • Достигане на определено ниво на информационна култура от обучаемите, съответстващо на работата им в конкретна сфера на дейност.  

 • Качеството на обучение трябва да се  определя от  степента на получаване на устойчиви навици за работа със съвременни информационни технологии при решаване на типови задачи в конкретната сфера на дейност.