Информатика

© Христо Тужаров, 2007

 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

 

 

Информационен кризис à Компютъризация à Информатизация  à Развитие

 Информационен кризис

Наличие на противоречие между информационна лавина и информационен глад. Развитието на индустриалното общество доведе до парадоксална ситуация - натрупаният грамаден информационен потенциал не може рационално и в пълен обем да се използва от хората, поради ограничени възможности.

 

Информационна лавина

Бележи началото си от средата на XX в. Ежедневно започват да възникват нови потоци от информация. Процесът е лавинообразен, като общата сума знания ориентировъчно се удвоява както следва:

 • до 1900 г. - на всеки 50 години;

 • до 1950 г. - на всеки 10 години;

 • до 1990 г. - на всеки 5 години;

 • след 1990 г. - ежегодно;

Причините за това са:

 • Постоянно увеличение броя на периодичните издания в различни области на човешката дейност.

 • Масмедиите

 • Появата и развитието на Интернет

Информационен кризис 

Появява се противоречие между ограничените възможности на човека за възприемане и преработка на  информацията  и съществуващите мощни потоци и масиви предоставящи информация. Появява се голямо количество излишна  информации, което затруднява потребителя при подбора и.

Компютъризация

Информационният кризис в средата на миналия век поставя обществото пред необходимостта да търси пътища за изход от създаденото положение.

 

Изобретяването на компютъра и неговото скокообразно развитие (удвоява мощността си на всеки осемнадесет месеца), както и паралелното развитие на телекомуникациите и компютърните мрежи послужи като начало на нов еволюционен процес, наричан информатизация. Компютъризацията създава техническата база за развитие на информатизацията.

Информатизация (informatization )

Организиран социално-икономически и научно-технически   процес   по създаване на  оптимални   условия за удовлетворяване на информационните потребности и реализация правата на гражданите,  властите и организациите.

 

Характерни особености:

 • Базира се на формиране и използване на информационните ресурси и информационната култура на гражданите.

 • Отделя се особено внимание на създаване условия за осигуряване пълноценно използване на достоверни, изчерпателни и своевременни знания във всички човешки дейности.

 • Информацията е основен ресурс. Дейността и битието на хората, в голяма степен зависи от тяхната информираност и способност ефективно да използват наличната информация.

Информатизация, характерни особености

 • Информационните технологии са интегрирани във всички сектори на общество.

 • Технологии, инфраструктури, приложения и услуги са достъпни и пригодни за всеки, по всяко време и  навсякъде, независимо от типа потребител - правителство, бизнес, неправителствени организации или за индивидуално използване.

 • Осигурява системен подход към изграждане на информационното пространство.

 • Дава възможност за по-бързо развитие на страни, намиращи се в начален етап, където въвеждането на революционни нови методологии и технологии става по-лесно и ефективно.

Развитие на информатизацията

Правила при реализация на информатизацията:

 • Стремежът към икономически ръст да не се поставя на първо място;

 • Да се смени икономическата структура, основана на тежка промишленост с такава базираща се на “научни” отрасли;

 • Информационния сектор да се развива с приоритет;

 • Да се създадат на нови инфраструктури и сектори в сферата на услугите, способни да поддържат националната икономика;

 • Масово да се използват световните достижения на науката и техниката;

 • Да се създадат условия за инвестиране на държавни и частни средства в процеса на информатизация.