Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

Home Асеневци Инфопедия За проекта Начало на книгата Карта на книгата

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

КОМПОНЕНТИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА. ПРОЦЕСИ.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА. ТЕХНОЛОГИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЩНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

 

Същност

Думата "технология" произхожда от гръцките думи:

 • "techne" - изкуство, майсторство, умение

 • "logos"  - понятие, учение.

Първоначално тя  най - широко се е използвала за обозначаване на наука или съвкупност от сведение за различни физико-механични, химични и други начини за обработка на материали, полуфабрикати и изделия.

 

Технологията дава начина за организация и изпълнение на даден процес. Тя осигурява при използване на една и съща суровина, произвеждането на един и същи продукт.

 

 

Процес

Означава определена съвкупност от действия, свързани с преобразуване на някакъв обект и насочени към достигане на определена цел. Изпълнението на процеса се определя от избраната стратегия и се реализира с помощта на определена технология.

 

Технологическа революция (technological revolution)

Радикално изменение на доминиращото в обществото технологическо ниво под въздействие на развитието на научно-техническия прогрес, в резултат на което коренно се изменя не само организацията на общественото производство, начините и методите на труд, но и неговата инструментална база – оръдията и средствата за производство.

 

Информационна технология (ИТ)

Съвкупност от средства и методи за обработка и предаване на данни или първична информация с цел получаване на информация с ново качество (информационен продукт) за състоянието на обекта, процеса или явлението.

 

Цел на ИТ

Производство на  информация, удовлетворяваща  информационните потребности на човека.

 

Изисквания към ИТ:

 • Да осигури разделяне на процеса по обработка на информацията на стандартизирани и унифицирани етапи (фази), операции и действия;

 • Да осъществява целенасочено управление на информационните процеси;

 • Да включва целия набор от средства за постигане на поставена­­та цел;

 • Да има регулярен характер.

               Основни принципи:

 • Интерактивен (диалогов) режим на работа;

 • Интегрираност с другите информационни технологии;

 • Гъвкавост в процеса на промяна както на данните, така и на поставените задачи;

 • Стандартизация.

Основни компоненти на ИТ(инструментариум):

 

IT = hardware + software + orgware

 • Апаратно осигуряване (компютърни средства и  оргтехника – hardware);

 • Програмно осигуряване (приложно системно ПО, методическо и информационно осигуряване – software);

 • Организационно осигуряване (действия на човека чрез използване на техническите и програмни средства – orgware)

При подбора на необходимия инструментариум се спазва следната последователност:

 • Определяне на целите;

 • Структуриране на всички предполагаеми действия, водещи до реализация на целите;

 • Избор на необходимия инструментариум.

Етапи в развитието на ИТ