Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

Home Асеневци Инфопедия За проекта Начало на книгата Карта на книгата

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМ

 

 

Обобщеният модел дава най - обща представа за същността, структурата и предназначението на една система. Той пояснява входовете, изходите и процеса на трансформация, извършван в системата.

 

 

 

Характерни особености

  • ИС може да бъде анализирана на база общите системни принципи;

  • ИС е динамична и развиваща се система;

  • При анализа, синтеза и оценката на ИС е необходимо да се използва системния подход;

  • ИС включва човешката дейност и в този смисъл тя е социална система и може да включва или да не включва ком­пю­тър­на технология.

Среда на ИС

 

Системна среда - среда , в която ИС е изградена, съществува и взаимодейства с останалите системи.

 

Среда на взаимодействие - мрежова среда, в която се осигурява комуникация и дистанционно взаимодействие между множество ИС.

 

 

 

Архитектура

Архитектурата на ИС включва основните компоненти на системата и принципите на взаимодействие на тези компоненти.

 

Всяка информационна система включва четири основни компонента:

  • Потребители на информация;

  • Информационни процеси;

  • Информационни технологии;

  • Организация.

 

 

Компонентите на ИС се намират в неразривна връзка и при създаването на информационни системи този факт трябва да се отчита.