Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

 

Home Асеневци Инфопедия За проекта Начало на книгата Карта на книгата

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

СИСТЕМА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

 

 

Системата поема входните сигнали и чрез процесите вътре в нея се генерират изходни сигнали. В много от случаите системата може да има междинна памет и управление на функционирането  и. 

 

 

Управление на системата

За постигане на системните цели се налага системата да има управление, което да изпълнява следните функции:

 

 

Входове и изходи на системата

Най-общо входовете и изходите на системата могат да  принадлежат към една от следните обобщаващи категории:

 

 

Подсистеми и системна йерархия

  • Системите са съставени от подсистеми, които взаимодействат помежду си чрез своите входове и изходи.

  • Системите се изграждат на йерархичен принцип.

  • Декомпозирането на системите следва дървовидна структура.

  • Всяка подсистема удовлетворява изискванията за система, като притежава входове, изходи, цели и може би памет и управление.

  • Декомпозицията продължава, докато се стигне до основните елементи (черни кутии).

 

Черната кутия има входове и изходи, но вътрешната и структура се игнорира.

Черната кутия е субективен факт:

  • Телевизорът за повечето хора е черна кутия;

  •  За електротехника електрическите елементите са черна кутия;

  • За електроника полупроводникът е черна кутия и т. н.

 Йерархична схема

Представяне на съставните части и декомпозицията на една система, като подсистемите се дефинират чрез функциите, които изпълняват. Не показва взаимовръзките между отделните подсистеми.

 

 

 

Системна среда и граници

Входовете идват от, а изходите се предават на средата на системата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обкръжаваща среда на системата - всичко,  което е извън границите на системата, но взаимодейства с нея.

 

Граница на системата - характеристиките, които очертават обсега на дейст­вие на системата и формират нейните граници.