Информатика

© Христо Тужаров, 2007

СИСТЕМЕН ПОДХОД

Home Асеневци Инфопедия За проекта Начало на книгата Карта на книгата

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

СИСТЕМА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

 

Подход за изследване и управление на обекти, който ги разглежда като система, в която са определени елементите, вътрешните и външни връзки, влияещи на функционирането на системата, като целите на всеки елемент се формират в зависимост от общото предназначение на системата.

 

Предпоставки за възникване

 • Обобщаване опита на специалистите по изследване на операции;

 • Развитие на общататеория на системите, теорията на автоматичното регулиране и управление и кибернетиката, които предоставят методологичен апарат за обединяване в единно цяло на разнородни управленски задачи.

При системен подход на изследване се изхожда от факта, че всяка организация се явява система, в която всеки от елементите има свои определени и диференцирани цели. В съответствие с това задачата на управлението се свежда до интегриране на системообразуващите  елементи.

 

Същност на системния подход

 • Формулиране на целите и изясняване на тяхната йерархия до началото на всяка дейност, свързана с управлението, особено с вземането на решения;

 • Реализиране на поставените цели при минимални разходи, чрез използване на сравнителен анализ на алтернативните пътища и методи и чрез осъществяване на съответен избор.

 • Количествена оценка (квантификация) на целите, мето­дите и средствата за тяхното достигане, базирана на всестранно изучаване на възможните и планираните резултати от дейността.

Ключови преимущества

 • Идентификацията, разбирането и управлението на взаимо­свързаните процеси, като системният подход допринася за ефективността на организацията при постигането на целите й.

 • Откриване на процесите, които по-най-добър начин водят до постигане на желаните резултати. Възможност за съсредоточаване на усилията върху съответните процеси.

 • Създаване на доверие в заинтересованите страни към резултатността и ефективността на организацията.

Действия

 • Структуриране на система за постигане на целите на  организацията по най-ефективен начин.

 • Разкриване на взаимозависимостите между процесите на системата.

 • Установяване на целите и определяне на начина на взаимодействие между елементите на системата.

 • Непрекъснато подобряване на системата посредством измервания и оценки.