Информатика

© Христо Тужаров, 2007

МАСИВ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ДАННИ

СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

     ФАЙЛ  

     КАТАЛОГ

     МАСИВ 

     ТАБЛИЦА

     СПИСЪК 

 

Масив (array)

 Подредено множество от еднотипни елементи на данните.

              Елементи на масива

  • Могат да бъдат числа, символни редове, записи, групи записи;

  • Всеки елемент има определено число указатели, наричани индекси.

  • Индекси - идентифицират елементите и осигуряват търсенето им.

                 Видове масиви

  • Едномерен масив (вектор) - всеки елемент се обозначава с един индекс;

  • Двумерни масиви( таблици и матрици) - всеки елемент има по два индекса. Първият указва колоната, а втория - реда.

  • Тримерни масиви - всеки елемент се обозначава с три индекса.

                 Структура на масива

Имат аналогична на файла структура със следните различия:

  • Всеки елемент на масива може да бъде обозначен и да се осигури непосредствен достъп до него.

  • Броят на елементите на масива се определя при неговото описание.