Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНТЕЛЕКТУАЛEН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ДАННИ

 ОБРАБОТКА НА ДАННИ

ОБЩИ ОБРАБОТКИ НА ДАННИТЕ

АЛГОРИТМИ

ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ 

ИНТЕЛЕКТУАЛEН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ  

 

Интелектуалeн анализ на данните (data mining) 

Процес на откриване на взаимозависимости между групи от данни с помощта на статистически процедури. За целта се използват невронни мрежи, дървета на решения, визуализация на данни.

 

Предпоставки за интелектуалeн анализ на данните:

           Методологии за интелектуалeн анализ на данните:

  • Автоматизирано търсене на знания - обхваща процеса на прогнозно моделиране и анализ на взаимовръзките  между отделните данни.

  • Изразяване и проверка на разнообразни хипотези - обхваща аналитичната обработка на данните в реално време OLAP, статистическия анализ, генериране на отчети с помощта на езика  SQL.

           Структура на интелектуалeн анализ на данните:

 

Данни за предметната област à Информационно хранилище à Селекция на данните à Предварителна обработка à Интелектуална обработка на данните à Знание

 

                           Селекция - подбор на данни, които ще подлежат на интелектуален анализ.

 

                           Предварителна обработка - осигурява създаване на необходимата структура и формати на данните.

 

                           Интелектуален анализ - чрез анализ на данните, получаване на информация, позволяваща ефективно да се изследва възникналия проблем и да се приемат мотивирани решения.

 

              Средства  за интелектуалeн анализ на данните:

  • Комплекси от програми за обезпечаване процеса на интелектуален анализ и откриване на данни.

  • Приложна среда за решаване на задачи по прогнозиране и управление приемането на решения.

Концепция за статистическа мрежа -  симбиоза между невронни мрежи и статистически методи  за обработка на данни. Сложните проблеми се делят на прости части, всяка от които се подлага на опростен анализ.

  • Системи за интелектуален анализ на данните - преглеждат големи потоци от данни и по определени алгоритми, откриват закономерности, които са невидими за потребителите.

Сфери на използване на интелектуалeн анализ на данните:

  • Наука - обработка на резултати от научни изследвания;

  • Социология - изучаване на общественото мнение, изучаване поведението на отделни групи от населението;

  • Информатика - разпознаване на образи и реч;

  • Предприемачество - оптимизация на производствените процеси, анализ на предлаганите стоки, оценка на риска, управление на портфейли от ценни книжа;

  • Медицина - търсене на зависимости между симптомите и заболяванията, диагностика на заболяванията, класификация на пациентите,