Информатика

© Христо Тужаров, 2007

КОДИРАНЕ НА ДАННИ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

 ДАННИ

КОДИРАНЕ НА ДАННИ

КОДИРАНЕ НА СИМВОЛИ 

КОДИРАНЕ НА СЛОЖНИ ДАННИ

ШИФРИРАНЕ НА ДАННИ 

 

 

Кодиране на данни

 

Появата на компютрите предизвика процес, който наричаме понякога цифрова революция. Този процес обхваща прехода от аналогова към цифрова техника за съхраняване на данни, предаване и представяне на информацията.

 

Без цифровата революция нямаше да съществува Интернет, мултимедия, видео-конференции, мобилни телекомуникации и много други технологии, които днес формират ежедневието ни.

 

Кодирането на данни е съществен елемент в този процес.

 

Кодиране на данни

Процес на преобразуване на данните от една форма на представяне на данните и информацията в друга, по удобна за съхранение,предаване или обработка.

Код - правило за преобразуване на един набор от знаци в друг набор от знаци.

Знак- елемент от крайно множество, различни елементи.

Символ - знак, заедно с неговия смисъл. 

Алфавит - набор от знаци, подредени в определена пос­ледователност.

Дължина на кода - количеството знаци, използвани при кодирането. Кодът може да бъде с постоянна и променлива дължина.

 

Средства за кодиране на данни

  • Кодирането се осъществява на някакъв формален език. Едно и също съобщение може да се закодира на различни езици:

  • Разговорни езици (английски, български, хинди и т.н. - около 2000);

  • Езици на мимиката и жестовете;

  • Графични езици;

  • Научни езици (език на логиката, език на математиката и т.н.);

  • Езици на изкуството (музика, живопис, скулптура);

  • Специални езици (езици за програмиране, есперанто, азбука на Морз, азбука на Брайл за слепи и т.н.)

Видове кодиране на данни

В зависимост от предназначението съществуват различни видове кодиране:

Буквено-цифрово кодиране - кодиране на прости данни с използване на кодови таблици.

Кодиране на аналогов сигнал (сложни данни ) - осъществява се чрез квантоване на сигнала и аналого-цифрово преобразуване. Получава се  дискретен сигнал, който се представя с кодови комбинации, съгласно определени правила, наричани система за кодирани. Използвания код зависи от вида на представяне на сложните данни (аудио-, видео).

Кодиране в информационните мрежи - Осигурява максимално висока скорост на обработка и предаване на данните   (шумоустойчиво кодиране, компресиране, манчестерско кодиране и т.н.).

Шифриране - специално кодиране за осигуряване безопасност на данните.

Компресиране - свиване на данните, чрез използване на разнообразни алгоритми, свойства, както  и  математически и статически преобразувания.