Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ДВОИЧНА СИСТЕМА ЗА  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ДАННИ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ

ПОЗИЦИОННИ БРОЙНИ СИСТЕМИ

ДВОИЧНА СИСТЕМА ЗА  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ

 

 

В компютрите се използва двоичната система за представяне на данни по следните причини:

  • За нейната реализации се използват електронни елементи с две възможни състояния (има ток – няма ток, намагнитен -  ненамагнитен);

  • Представянето на данните посредством две състояния се явява надежден и шумоустойчив процес;

  • Осигурява се възможност за използване на апарата на булевата алгебра за изпълнение на логически операции над данните;

  • Двоичната аритметика е по проста от десетичната (двоичните таблици за събиране и умножение  са пределно прости) и ефективно се изпълнява от компютъра.

  • В двоичната система се използват само две цифри. Наричани двоични (binary digits). От това наименование се появява терминът бит

Бит

Най-малката единица за информация. Всеки бит може да има само две  състояния  1 и 0. Състоянията 0 и 1 лесно се представят по електронен път. Чрез тях могат да се изразяват различни състояния - включено/изключено;  вярно/невярно; има/ няма; тече/не тече и т.н.

Чрез комбинация от битове могат да се представят ед­нозначно произволни знаци. Колкото повече битове(двоични позиции или разряди)  са на разположение, толкова повече данни могат да бъдат представени еднозначно.

Пример - при три разряда e видно, че могат да се запишат най-много 8 различни символа:

000=0; 001=1; 010=2; 011=3; 100=4; 101=5; 110=6; 111=7.

Правило: С n на брой двоични разряда могат да се представят   2 п    броя различни  символа  /комбинации/.

Байт

Съдържа осем бита  и чрез него могат да се представят  256 различни стойности или битови комбинации Битовете се номерират от ляво на дясно и броенето започва от нула.

Машинна дума - зависи от разрядността на компютъра и може да се състои от два байта -16 бита; четири байта -32 бита; 8 байта - 64 бита и т. н. 

 8 –на и 16-на система за представяне на данни

При работа с компютър възникват затруднения при оценка на  дългите последователности от нули и единици.

 

За облекчаване на работата с двоични числа, те се разбиват на групи разряди от по 3 или 4 разряда. На тази основа се стига до извода че групата разряди може да се кодира с цел съкращаване последователността от знаци

За кодиране на три бита са необходими осем цифри.( от 0 до 7).,