Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ДАННИ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ

ПОЗИЦИОННИ БРОЙНИ СИСТЕМИ

ДВОИЧНА СИСТЕМА ЗА  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ

 

 

Форма на представяне на данните

Определена структура на информационния обект, подложен на обработка. Съществуват няколко форми  за представяне на данни.

 

Форми на представяне на данните

 

Символна форма

 

Символ (character)

Служи за условно обозначаване на някакво понятие, явление или процес. Символите  могат да бъдат алфавит, знаци, управляващи, графични, специални и т.н.

Символите се кодират с кодови таблици, като за всеки символ се определя точно определена двоична комбинация, в зависимост от избрания метод за кодиране.

 

Кодови таблици

  • ASCII - американски стандартен код за информационен обмен

  • EBCDIC - разширен двоично-десетичен код

  • Unicode - универсален код.

Текст (text)

Форма за представяне на данните във вид на последователност от символи, на избран език, съдържателно разглеждана, като едно цяло.

В текста основно се използва естествен език и неговия алфавит.

При писане на програми се използват езици за програмиране.

           

             Видове текстово представяне

 

                      Текст - обикновен текст, чрез който се съставят документи.

 

                      Телетекст - текст предаван по телевизионната мрежа.

 

                     Хипертекст - свързан чрез ключови думи ( хипервръзки) текст, чрез който се създават верижно свързани документи. На тази база се изгражда Web пространството в Интернет.

 

                     Метатекст - текст, който в себе си съдържа данни за собствената структура и съдържание. Явява се основа за бъдещето развитие на Интернет, като семантична мрежа.

 

Звукова форма

 

Звук

Образуван е от вибрации на въздуха, които съответстват на периодични сигнали със сложна форма. Звуците в природата не са единична синусоидална честота, а набор от много - сходни и несходни сигнали с различна форма. Всеки звук може да бъде съставен, като се съберат нужните честоти във вярна комбинация.

 

Звукова форма

Форма за представяне на данните във вид на последователност от битове, получени вследствие на аналого-цифрово преобразуване на реален звук. Използва се система за аудиообработка.

В зависимост от броя битове, които се заделят за измерване на един квант от звука са възможни 4, 8 и 16 битова форма на представяне на звука.

 

Графична форма

 

             Изображение

Форма на представяне на информацията, предназначена за зрително възприемане. Изображението се явява  много нагледна и обемна форма за представяне на информацията. Възприемането му зависи от мозъка на човека и от възможностите на неговите органи на зрение. Човек леко оперира със зрителни образи. Използват се системи за обработка на изображения.

 

Форми на представяне на изображение:

 

             Растерно изображение

Формира се от отделни точки, характеризиращи се с цвят и яркост.

 

Векторно изображение

Характеризира се с голямо число вектори (къси прави), които имат определено направление, цвят и координати на точки, всяка от които има определено направление, цвят и координати на началната и крайна точки.

 

Комбинирана форма

 

Комбинирана форма за представяне на изображения

 

С развитие на мултимедийните технологии се създаде възможност за изграждане на мултисреда  включваща всички форми за представяне на данни. Интеграцията им бе осъществена чрез единна технология за обработка, съхраняване и предаване на данните.