Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ТИПОВЕ ДАННИ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ДАННИ

ДАННИ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

ТИПОВЕ ДАННИ

 

 

 

Типовете данни в различните инструментални среди се обозначават по различен начини, но имат близки значения  По-долу са дадени типовете данни, използвани в една популярна среда, каквато се явява Microsoft Access.

 

Тип данни

Пояснение

Размер

Text (T)

 

Текстовите полета могат да съдържат буквените и цифровите символи, както и всички знаци. Числа, които не са обект на пресмятания (телефонни номера, ЕГН, пощенски кодове и др.) също са текстово поле.

До 255 символа

Memo (M)

 

Полетата за бележки и резюмета съдържат буквени и цифрови символи. Те нямат стандартна дължина и не е възможно сортиране.

До 64000 символа

Number (N)

 

Byte (N/B)

Integer (N/I)

Long Integer (N/LI)

Single

Double

Decimal

Числовите полета съхраняват числа, които идентифицират даден обект (първичен или външен ключ) или се подлагат на изчисления.

Цели числа от 0 до 255

Цели числа от - 32768 до +32767

Цели числа от -2147483648 до 2147483647

Дробни числа с точност  0до 6 знака

Дробни числа с точност до 10 знака

Дробни числа с точност до 18 знака

1- 8 байта

 

1 байт

2 байта

4 байта

4 байта

8 байта

16 байта

Date/Time (D/T)

 General Date

Long Date

Medium Date

Short Date

Long Time

Medium Time Short Time

Полета използвани за съхраняване на дати и  числа.

Системна дата на Windows

1.April.2000

1.Apr.2000

1.4.2000

20:34:25

08.34 PM

20:34

8 байта

Currency (C)

 

 

  

General Number

Currency Fixed

Fixed

Standard

Percent

 Scientific

Полета използвани за съхраняване на разнотипни стойности. Числа с точност до 15 знака. Съответният знак (валута, процент и т.н.) се записва автоматично според зададената стойност в контролния панел на Windows.

Извежда числото, както е въведено.

За работа с валути.

Фиксирано дробно число.

Обикновено число с вмъкнати сепаратори.

Умножава стойността по 100 и прибавя %.

Използва стандартни научни означения.

8 байта

 Auto Number (AN)

Записва се автоматично, като след всеки запис се увеличава с единица.

4 байта

Yes/No

 

В това поле могат да се въвеждат само Yes или No

1 бит

OLE Object

Обекти (картини, графики или звуци), създадени в други програми с помощта на  OLE протокол.

До 1GB

Hyperlink

Поле, което съхранява връзка към друг обект в същата база данни, друг файл в компютъра или адрес в Web.

До 64000 символа

 

Свойства на данните

 

Свойство

Пояснение

Field Size

Number-в зависимост от стойностите, които ще се въвеждат в това поле се избира съответния тип. 

Text - подбират се броя символи в зависимост от максималния размер на текста, който ще се въвежда в полето.

Format

Number - подбира се подходящ формат на числата. Попълнете само ако работите с дробни числа или проценти. 

Date/Time - Задължително трябва да съвпада с формата зададен при настройката на Windows

Start è Settings à Control Panel à Regional Settings à Date

Decimal Places

Само за дробни числа - указва се броя на числата.

Input Mask

Това свойство се използва зъ въвеждане на входна маска. Чрез нея се създава формат да въвеждане на данните от оператора

Caption

Надпис - разрешава въвеждането на заглавие за дадено поле, което се появява на изходните документи вместо истинското име на полето.

Default Value

 

Установяването на това свойство е полезно, когато в полето се въвеждат едни и същи стойности. При въвеждане на нов запис  в полето автоматично се вписва стандартното значение, което при необходимост се заменя.

Validation Rule

 

Правило за валидност  - ако е дефинирано това свойство, Access не приема данни, които не изпълняват  записания израз. Изразът се записва с помощта на Expression Builder.

Validation Text

Съобщение което се извежда при не спазено правило за валидност.

Required

Ако това свойство е включено,  се изисква задължително въвеждане на данни в полето.

Indexed

Служи за индексиране на полето.