Информатика

© Христо Тужаров, 2007

 ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ДАННИТЕ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ДАННИ

ДАННИ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

ТИПОВЕ ДАННИ

 

 

Данни

Информация, представена във формализиран вид, удобен за обработка. Текст, графика, говор, видео, които са предназначени за обработка от компютъра.

 

Видове данни

 

      Прости данни

Включват цифрите, знаците и буквите. Те могат да се обработват и съхраняват по всички познати начини. Съхраняват се в релационни бази данни.

      Сложни данни

Включват графика, анимации, аудио и видео данни. Върху тях не могат да се извършват изчисления. Съхраняват се в обектно-ориентирани бази данни.

     Мултимедийни данни =прости данни + сложни данни в обща срада

 

Структуриране на данните

Текст

Без подробно да се засягат философските аспекти на развитието на човечеството, може да се приеме, че едно от най-важните условия за това е била способността на хората да се изразяват текстово, като групират думи и изрази и така предават помежду си информация. Обикновените текстови файлове са едни от първите, които започват да се използват при обмен на данни. Те обаче имат редица съществени недостатъци, когато се налага да бъдат обработвани и затова постепенно биват заменени от по-лесни за манипулация и по-ефективни структури. Такъв тип малки по размер файлове все още се използват при записване на различни настройки на приложения, описания на продукти и другаде.

         Структуриране на данните  

           Хипертекст

Появата на хипертекста доведе до ново ниво на комуникация даващо възможности за построяване на безкрайни вериги от данни. Той спомага за по-ясното и детайлно представяне на информацията в Интернет. В основата лежи възможността бързо да се сменя контекста и да се следва вътрешното съдържание на думите. За реализация на хипертекста в Интернет се използва езикът HTML В заглавната секция на един HTML документ може да се въведе описателна информация относно самия него: съдържание, автор, организация и др. Този тип информация се нарича мета информация т.е. информация за самата информация.

Метатекст

Той задава смисъла (семантиката) на данните. Текстът вече не е зависим от различните формати и технологии за пренос на данни. Конкретни резултати в тази област са неотдавна приетите стандарти за обмен на данни – XML и RDF – за описание на ресурси. XML е спецификация характеризираща се със строги синтактични правила, за разлика от HTML. Тя е платформено независима. Нейна задача е да опише данните, а как те ще се интерпретират, е въпрос, който се решава с помощта на редица съпътстващи XML технологии: XSL, XPath, XQuery, XForms и т.н.

Структуриран текст

Колкото по-ясни са правилата, на които се подчинява структурата на един текст, толкова повече възможности се разкриват за бързата му обработка. При базите данни предварително се знае дължината на елементите изграждащи един запис, оттам и дължината на целия запис. Така става възможен произволен (непоследователен) достъп до данните, което заедно с индексирането значително повишава скоростта и сигурността при работата с бази данни (БД). Поради факта, че БД в Интернет стават все по-големи, една база данни обикновено се разполага в няколко различни точки от глобалната мрежа. Такава БД се нарича разпределена. Този тип БД са, и вероятно ще си останат един основен градивен материал на общото информационно пространство.