Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ЗНАНИЯ

ВИДОВЕ ЗНАНИЯ

ПОДХОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЕТО

КОРПОРАТИВНО ЗНАНИЕ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ЗНАНИЕТО

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Единственият източник на конкурентни преимущества за  компанията

се явяват съдържащите се в нея знания и способността

на компанията да се обучава по-бързо

 от конкурентите.

                                                                      

 Питър Сенге

 

През 1990 година Питър Сенге (Peter Senge) публикува работата си “Пета дисциплина” (The Fifth Discipline), като с това полага началото на концепцията за обучаваща се организация (learning organization).

 

Според Сенге обучаващата се организация е място, в което:

 • Хората постоянно разширяват своите възможности за създаване на резултати, към които те се стремят;

 • Израстват нови широкомащабни начини за мислене;

 • Хората постоянно се обучават на това, как да учат заедно.

За много организации се оказва невъзможно да се адаптират към динамично променящата се външна среда, поради неспособността  да се обучават.

 

Питър Сенге подкрепя тази теза по следния начин “Компанията може да обучи всичките си специалисти в Харвард, да изхарчи милиони за специално техническо образование, но въпреки това остава “сляпа, глуха и тъпа”, притежавайки сътрудници с блестящи способности”.

 

Определение за обучаваща се организация

Организация, способна за целенасочено, непрекъснато развитие, която постоянно разширява възможностите си за създаване на собствено бъдеще.

Организация, която е способна самостоятелно да изработва стратегия и тактика на своето поведение, в зависимост от състоянието на самата организация и от настъпващите промени във външната среда.

 

Видове обучение

 

Индивидуално обучение

Индивидуално или групово обучение по програма (четене на книги, слушане на лекции изпълнение на тестове и т.н.);

То се състои от две основни части – получаване на знания и получаване на навици. Двете части са еднакво важни в бизнеса и реалния живот. Залитането в едната или другата страна неизбежно води до невъзможност за използване резултатите от обучението в практическата дейност.

 

            Организационно обучение

Промени в организацията, водещи до предоставяне възможност на сътрудниците да прилагат на практика притежаваните от тях знания. Обучение чрез поставяне на въпроси, получаване на доказателства, обсъждане на изводи, основани на обобщен практически опит.

 

Основна идея за обучаваща се организация

Организация на екипи, на които се поставят две задачи:

 • Решаване на проблеми или изпълнение на проект;

 • Обучение в процеса на изпълнение на задачата, като полученото знание става достъпно за всички участници и получените резултати се съхраняват за следващо използване.

Фактори за успех на обучаваща се организация

 • Обучават се по-бързо от конкурентите;

 • Обучават се вътре в организацията (един от друг и в екипи);

 • Обучават се извън организацията (при доставчиците и потребителите);

 • Обучават се по вертикал (от върха до основите на организацията);

 • Задават правилни въпроси и прилагат обучението в действие;

 • Прогнозират бъдещето, създават сценарии и се обучат чрез тях;

 • Прилагат на практика това, което са научили, и се обучават в практиката;

 • Обучават се по-бързо от променящата се външна среда;

 • Обучават се в области, където по-рано не са се обучавали.

Очаквани резултати от обучаваща се организация

 

По мнение на Питър Сенге, съществуват пет основни дисциплини (принципи), чрез прилагането на които организацията може да стане обучаваща се. Използването на тези пет принципа в дейността на организацията осигуряват трите фактора за постигане на конкурентоспособност:

 

             Компетентност – знания и способности на сътрудниците, които изискват постоянно развитие;

 

              Концепции – идеи, модели, подходи, технологии и начини на действие, които изискват постоянни иновации;

 

              Контакти – връзки и отношения вътре и вън от компанията, които изискват постоянно усъвършенстване

 

Основни принципи на обучаваща се организация

 

Основни принципи на обучаваща се организация

 

Екипно обучение.

Екипното обучение се явява жизнено важно, тъй като екипите, а не отделните личности се явяват основна обучаваща единица в съвременните организации. Доказано е, че при екипно обучение се получават по-високи резултати и всеки участник се развива по-бързо.

От съществено значение за постигане на високи резултати се явява способността на членовете на екипа да достигнат състояние на съвместно мислене.

 

Системно мислене

Съвкупност от знания и инструменти, които са предназначени за възприемане на цялостта на явленията.  Те позволяват на служителите да откриват закономерности  в сложни системи и да приемат решения за тяхното оптимизиране.

Системното мислене включва изграждане на концептуални структури, обхващащи обем от знания и технологии, получени в течение на много години.

Системно мислене

 

Когнитивни модели

Без сами да знаят това, дълбоко в съзнанието си хората съхраняват интелектуални модели, които активно влияят на техните убеждения и вярвания.

Откриването, създаването и използването на тези модели, оказва сериозно влияние върху цялостното състояние на организацията и нейното развитие.

 

                       Когнити́вност (лат. cognitio, познание, изучаване, осъзнаване) — термин, означаващ способност към умствено възприемане и преработване на външна информация.  Терминът в по-широк смисъл означава появата и създаване на знание и концепции, свързани с това знание, изразени както в мислите, така и в действията на човека.

 

Лично майсторство

Характеризира се със усъвършенстване на личността, достигане на майсторство, създаване на особена система за учене. Предполага достигане на определено равнище на професионализъм от служителите на организацията. 

Готовността и способността към обучение на организацията не могат да бъдат по-високи от тези на членовете на самата организация. За постигане на съответствие са необходими действия, които  насочват ценностните ориентири на служителите  към тези на организацията.

 

Общ поглед в бъдещето

Обща за всички картина на бъдещето, която дава мотивация за обучение и активно участие в дейността и развитието на организацията. Тя трябва да бъде стратегически обоснована, например чрез дърво на целите и BSC-метода.