Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ЗНАНИЕТО

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ЗНАНИЯ

ВИДОВЕ ЗНАНИЯ

ПОДХОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЕТО

КОРПОРАТИВНО ЗНАНИЕ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ЗНАНИЕТО

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

 

Жизнен цикъл на знанието

Натрупване на знания

 

Стихийно и безсистемно натрупване на информация в организацията;

Знанията в организацията, също както и процесите съществуват независимо дали са осъзнати или не. Въпросът е в това, явяват ли се знанията обект на управление. Управлението на знания (Knowledge Management КМ ) изисква да се вземе под контрол стихийното и несистемно натрупване на информация в организацията и да се пристъпи към отделяне и систематизиране на намиращото се в организацията знание.

 

Определяне на източниците на знания

Източниците на знания зависят от съответния отрасъл, но като правило в тях влизат:

 • Корпоративните стандарти, методики, бизнес-правила, технологии, процедури за обработка на информация, натрупани в процеса на функциониране на организацията.

 • Ръководства, писма, новости, сведения за клиентите и конкурентите, схеми, чертежи и други данни.

         Превръщане на източниците в интелектуални активи на организацията

В хода на този етап е необходимо източниците на знания:

 • Да се класифицират;

 • Да се определи степента им  на формализация и достъпност;

 • Да се превърнат в интелектуални активи на  организацията.

Извличане на знания (knowledge elicitation)

Процес, идентичен с традиционното извличане на знания за експертните системи. Много важен етап за жизненоспособността на системата.

Извличането на знания се извършва основно в две направления:

 

            Знания от натрупаната информация

За целта се използват технологиите:

 • Добиване на данни (data mining);

 • Компютърен логически анализ (e-analytics).

В търсене на нужните сведения се претърсват корпоративните бази данни, архивите на компютърните системи, текстове на електронни документи и други масиви от данни.

 

            Знания от специалистите

За целта се използват специализирани технологии, явяващи се предмет на инженеринг на знанията (knowledge engineering), възникнал при разработката на интелектуални системи.

 

Процесът включва следната последователност:

 

Знания на специалист à Инженер по знания à База знания

 

Структуриране на знания

На този етап:

 • Се извеждат основните понятия;

 • Изработва се структурата за представяне на информацията;

 • Създава се бизнес модел

Формализация на знания

Представяне на структурираната информация във формати за машинна обработка, т.е. на езиците за описание на данни и знания.

Обслужване на знания

Разбира се:

 • Коригиране на формализираните данни и знания;

 • Изчистване на остарялата информация;

 • Филтриране на данни и знания за търсене на информацията, необходима на потребителя.