Информатика

© Христо Тужаров, 2007

КОРПОРАТИВНО ЗНАНИЕ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ЗНАНИЯ

ВИДОВЕ ЗНАНИЯ

ПОДХОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЕТО

КОРПОРАТИВНО ЗНАНИЕ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ЗНАНИЕТО

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Най-главният ресурс,

отличаващ един бизнес от друг

и даващ решаващо конкурентно преимущество –

това са използваните в бизнеса

специфични производствени и управленски знания.

 

Питър ДракърЗадачи на мениджмънта в 21-ви век

 

Корпоративно знание

 

Корпоративно знание

 

Съвкупност от опита на персонала и актуална информация в среда на свързани помежду си хора или групи хора. В случая най - главното е знанието на хората и взаимодействието между тях: обмен на идеи, решения и актуална информация при опитите за създаване на нови решения.

 

В анализ на Gartner Group се казва “взаимодействието на хората е фокус на събиране, разпространение и многократно използване на информация.

 

Новите технологии позволяват на организациите да извличат знанията от събраните данни и информация  по време на самия бизнес процес. Знанията могат да бъдат използвани при взимането на решения, разработването на нови продукти, управлението на човешки ресурси, взаимоотношенията с клиентите, продуктовите  вериги и т.н.

 

Корпоративните знания са ключов елемент на всеки аспект на организацията и оказват пряко влияние върху нейната ефективност.

 

Компонентн на корпоративните знания

  • Съхранени в корпорацията знания;

  • Знания на членовете на организацията;

  • Външни потоци от знания и информация - получавани от външни източници, като масмедии, информационни провайдери, аналитици и т.н.;

  • Знания на членове на други организации, взаимодействащи с тази организация, касаещи сферата на взаимодействие.

Критерии на корпоративните знания

  • Способност на организацията на база вътрешни и външни наблюдения да разпознава явленията във всички области на дейността си, като на тази база формира своите оценки, впечатления, предпочитания и произтичащите от това действия.

  • Състояние на постоянна бдителност на организацията, на внимателно отношение към всякакви, дори и незначителни признаци на промени.

  • Внимателно отношение към прибързани оценки.

  • Създаване на специфичен език. Новите идеи и опит често не могат да бъдат с достатъчна точност изразени с помощта на общоприетите символи и понятия. За всяка организация е необходим свой собствен език и форми за изразяване на специфичните за нея знания.

  • Способност на организацията да изпреварва събитията, да вижда бъдещето и  да се приспособява към новите условия.

  • Компетентност, създавана не само чрез обучение, но и в процеса на работа и общуване.