Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ПОДХОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЕТО

 

 [Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ЗНАНИЯ

ВИДОВЕ ЗНАНИЯ

ПОДХОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЕТО

КОРПОРАТИВНО ЗНАНИЕ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ЗНАНИЕТО

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

 

Спирала на знанието

Според Nonaka,  скритото и явното знание не са изцяло разделени, а взаимно се допълват. Те взаимодействат помежду си във съзидателните дейности на индивидите.

Нонака и Такеши предполагат, че знанието се създава чрез трансформиране на скрито в явно знание и обратно, на четири нива – индивидуално, групово, корпоративно и    интеркорпоративно.

 

Те считат, че знанието се формира спираловидно, чрез използване на четири основни начина: 

 

Представяне на знанието

 

            Социализация

Процес на предаване на опит с цел създаване на скрито знания.

Ключът към придобиване на скрито знание е опитът (физически и ментален).

 

Трансфер на скрито знание от човек към човек чрез наблюдение, имитация, практически опит, генериране на мисловни (ментални) модели.

 

Примери:

 • Авторът придобива скрито знания чрез използване на информационни материали, в комбинация с наблюдения, имитация, практика;

 • Ученикът придобива умения на своя учител чрез наблюдение, повторение и практика;

 • Служителите в компания получават нова информация и навици пряко по време на работата си.

            Екстернализация

 Екстернализацията на скрито знание  е процес на създаване на явно знание, най-често използван на стадий концепция на нов продукт (макар че екстернализацията може да се прояви при всякакъв вид дейност).

 

Изразяване на скритото знание чрез използване на явни концепции. Използване на

 • метафори,

 • аналогии

 • модели и т.н.

Примери:

 • Авторът оформя скритото в себе си знание в учебни материали, чрез използване на модели, аналогии, метафори и други.

 • Служителят достига до идея за оптимизиране действията, които извършва на работното си място.

        Комбинация

Процес на създаване на явно знания чрез събиране на скрито знание от различни източници. 

 

Структуриране на концепции чрез прилагане на категории, сортиране, комбиниране на концепции, размяна на явно знание (документи), комуникация.

 

Пример:

 • Авторът преоформя (кодифицира) същината на оформеното в учебни материали явно знание, посредством сортиране, добавяне, комбинация и категоризация.

 • Служителят оформя идеята за оптимизиране на работното си място в предложение до ръководството.

  

          Интернализация

 Процес на предаване на знания чрез вербализация или визуализация (диаграми, таблици) във вид на документи, инструкции, отчети, уроци и т.н.

 

Генериране на скрито знание  посредством “учене чрез правене”, нови мисловни модели

 

Пример:

 • В процеса на обучение се прехвърля явното знание от учебните материали в индивидуално скрито знание на обучаващите се.

 • Предложението на служителя е одобрено от ръководството и чрез подходяща инструкция се разпространява до останалите служители.  

        

Трансформация на знанието

 

Базирайки се на работите на Нонака, Баумард (Baumard, 1996) показва, как обективацията на знания и прехода им от едно състояние в друго подпомагат корпорациите да се справят с проблемите.

 

Баумард предлага схема, обединяваща четирите типа знания. Идеята на Баумарда дава възможност по-добре да се разберат техните взаимовръзки и възможности за използване.

 

Разработената схема помага по-добре да се разбере механизма на трансформация на знания.

 

Трансформация на знанието

 

Кръг на знанието  (LEARNING LOOP)

 

 Кръг на знанието