Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ВИДОВЕ ЗНАНИЯ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ЗНАНИЯ

ВИДОВЕ ЗНАНИЯ

ПОДХОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЕТО

КОРПОРАТИВНО ЗНАНИЕ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ЗНАНИЕТО

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Видове знания

Повърхностни знания

Знания за видимите взаимовръзки между събития и факти от предметната област, базирани на чисто емпиричен опит.

 

Задълбочени знания

Знания, отразяващи структурата и природата на съществуващите отношения и процеси, протичащи в предметната област. Тези  знания могат да се използват за прогнозиране поведението на обектите.

 

Скрити знания /Implicit (Tacit) knowledge

Персонални знания, неразривно свързани с индивидуалния опит. Той може да се предаде чрез пряк контакт или чрез специални процедури за извличане на знания. В много случаи именно скритото практическо знание се явява ключово за приемане на правилни решения.

 

Явни (Формализирани) знания /Explicit knowledge

Знания, които може да се намерят в документи на организацията (съобщения, писма, статии, справочници, чертежи, видео и аудиозапис, бази данни, бази знания и т.н.).

 

Декларативни (предметни) знания

Знания за свойства и факти от предметната област.

 

Процедурни знания

Знания на начините за решаване на задачи в предметната област, както и различни инструкции, методики и т.н.

 

Коренни знания

Минимални знания, които притежават всички участници в анализираната област на дейност (бариера за влизане в областта).

 

Иновационни знания

Уникални знания, които осигуряват конкурентно преимущество в конкретна сфера на дейност. Те позволяват да се променят “правилата на играта”