Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ЗНАНИЯ (knowledge )

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ЗНАНИЯ

ВИДОВЕ ЗНАНИЯ

ПОДХОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЕТО

КОРПОРАТИВНО ЗНАНИЕ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ЗНАНИЕТО

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

 

Три пътя водят към знанието:

·         път на обмисляне – този път е най-благородния,

·         път на подражание – това е най лекия път 

·         път на опита – този път е най-горчивия.

Конфуций

 

 

Знания

 

Определения за знание:

  • Проверен на практика резултат от познанията за действителността.

  • Натрупани човешки истини, факти, принципи и други обекти на познанието.

  • Съвкупност от сведения, образуваща цялостно описание, съответстващо на определено равнище на осведоменост за даден проблем.

Най - точно определение на знание дава сър Френсис Бекон (1561-1626): “знание – сила”.

 

Същност на знанието

 

Да знаеш как (Know-how)

Използване на изпробвани и доказани процедури за изпълнение на каквото и. да е.

Да знаеш кой  (Know-who)

Намиране на хора, притежаващи съответен опит или ресурси.

Да знаеш какво  (Know-what)

Способност за различаване и избор на  ключови модели и актуални действия

Да знаеш защо  (Know-why)

Прогнозиране на бъдещето (видение)

Да знаеш кога   (Know-when)    

 

Съединяване в едно на ритъм, време и реализъм

 

Знанията, получавани чрез натрупване на  фактически опит, са продуктивни само тогава когато те се използват при изпълнение на работа или се интегрират в процеса на изпълнение на работа.

 

Знанието като процес

Компоненти на знанието

 

Данни – структурирани сведения, получени чрез измерване, наблюдения, анализ и други познавателни процеси, които са представени във форма, подходяща за съхранение. Данните са  резултат от процеса на структуризация на сведения.

 

Информация – обработени с някаква цел данни, понижаващи степента на неопределеност на конкретна ситуация. Понятието информация има смисъл само в процеса на предаване от източник към приемник във вид на съобщения.

 

         Информационен  ресурс - получени данни, които получателят може да използва, и по този начин да ги провери чрез своя опит.

 

Опит – информация, проверена в процес на практическа дейност. Опитът са явява необходима предпоставка за получаване на знания. Единица за опит се явява  доказан  факт.

 

Знания – опит, преминал процес на рефлексия и концептуализация. В индивида знанието може да се открие във вид на компетентност. Сведения, които не са се превърнали в осмислена компетентност, се явяват или информация (не са намерили приложение в практиката), или опит (използвани са несъзнателно в практиката).

 

Мъдрост – натрупани знания, позволяващи на индивида да прогнозира  бъдещи събития. Може да бъде открита във вид на интуиция.  Мъдростта  се явява резултат от интегриране на разнородни знания и най-често дава отговор на следните въпроси: защо, какво, как, къде, кога.