Информатика

© Христо Тужаров, 2007

НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ИНФОРМАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

АТРИБУТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

СВОЙСТВА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ПАРАМЕТРИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИЯ

НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Носители на информация

Информацията винаги е свързана с материален носител.

 

Носител на информация - среда за запис, съхранение   и представяне на информация.

 

Носител на информация може да бъде:

  • Всеки материален предмет;

  • Вълни от различна природа;

  • Различни състояния на веществата.

Сигнал (signal)

Начин за предаване на информация. Физически процес, имащ информационно значение. Той може да бъде непрекъснат или дискретен.

  • Аналогов сигнал - сигнал, непрекъснато променящ се по амплитуда във времето.

  • Дискретен сигнал - може да приема само краен брой значения в  краен брой моменти от времето.

Дискретизация - процес на представяне на някаква величина във вид на последователен ред от отделни (дискретни) значения (последователност от числа или битове).

Средства за масова информация  (mass media)

Средства за предаване на една и съща информация на много абонати.

Видове

  • Книжни - вестници и списания;

  • Електронни - радио и телевизия;

  • Мрежови - Интернет.

Документ (document)

Носител на информация, потвърждаващ някакъв факт, събитие, процес. Съставя се на естествен или изкуствен език и съдържа всякакъв вид данни.

Материален носител на документа се явява не само хартията, но и всички устройства за съхраняване на информация.

Открит документ - създаден по общоприета форма, определена от международни стандарти.

Документация - съвкупност от документи, която се класифицира по предназначение.