Информатика

© Христо Тужаров, 2007

АСПЕКТИ НА ПОНЯТИЕТО  ИНФОРМАЦИЯ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ИНФОРМАЦИЯТА КАТО ПОНЯТИЕ

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНФОРМАЦИЯ

АСПЕКТИ НА ПОНЯТИЕТО  ИНФОРМАЦИЯ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

 

Философия

Информацията се определя като отразено разнообразие, възникнало в резултат на взаимодействие на обекти.

При изменение на един материален обект под въздействието на друг, всички особености на предаващия обект по някакъв начин се възпроизвеждат ( отразяват) от приемащия обект. В процеса на отразяване става предаване на информация, т.е. информацията е резултат на отразяване.

В съответствие с тази теория, информацията е съществувала и ще съществува вечно. Тя се съдържа във всички елементи и системи на материалния свят.  Информацията, заедно с веществото и енергията се явява атрибут на материята.

Бит (житейски аспект)

За всеки човек информация са сведенията за  обкръжаващия го свят и протичащите в него процеси, които постъпват в мозъка му от много източници и под различни форми. В резултат на извършваните там взаимодействия се формира структурата на човешкото знание.

Информация за човека се явяват не само сухите факти, но и така наречената не вербална информация - това, което го радва, вълнува, разгневява, втъжнява и го кара да тържествува, да съчувства, да негодува и да обича.

 

Техника

За програмистите и инженерите информацията е съобщение във формата на знак или подредени (модулирани) дискретни или аналогови сигнали, съхранявани, предавани или обработвани с помощта на технически устройства. Те не се интересуват от съдържанието на приеманите и обработвани съобщения.

 

Теория на информацията

В създадената от Клод Шенон математическа теория на информацията (около 1948 г.), информацията включва само  тези сведения, които премахват напълно или намаляват съществуващата до получаването им неопределеност.

 

Информация - това е премахната неопределеност (К.Шенон).

За всеки сигнал в теорията на Шенон съответства някаква вероятност за неговото появяване. Колкото по-малка е вероятността за появяване на даден сигнал, толкова по-голяма информация той носи на потребителя, т.е. колкото по-неочак­вана е новината, толкова повече информация тя съдържа. Шенон разработва формула за изчисляване на количеството ин­формация в предаваното съобщение.

Недостатък в теорията на Шенон  е, че тя не се занимава със съдържателната страна на съобщенията. От гледна точка на теорията съобщение за битова злополука и за велико откритие, съдържат приблизително еднакво количество информация.

 

Кибернетика (теория на управлението)

 “Информация  - обозначаване на съдържание, получено от външния свят в процеса на приспособяване на човек към него и приспособяване към него на човешките чувства” (Н.Винер).

Информацията представлява тази част от знанието, която се използва за ориентиране при вземане на решения за активно действие в управлението, с цел съхранение и усъвършенстване развитието на системите (Н.Винер). Практически Винер поставя знак за равенство между управление и информация.

Теорията на Винер не дава отговор на въпросите:

  • Информация ли са неизползваните знания?

  • Информация ли са неосмислените данни в компютъра?

  • Информация ли е информацията, получена от една система и подадена на друга за преработка? 

За преодоляване на тези непълноти академик В.П.Афанасиев въвежда понятието  информационни данни.

Социология

При тези науки под информация се разбира сведения, данни, понятия, отразени в човешкото съзнание и изменящи представите на човека за реалния свят.

Социална информация - информацията, циркулираща в човешкото общество и участваща във формирането на обществено съзнание.