Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИЯТА КАТО ПОНЯТИЕ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ИНФОРМАЦИЯТА КАТО ПОНЯТИЕ

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНФОРМАЦИЯ

АСПЕКТИ НА ПОНЯТИЕТО  ИНФОРМАЦИЯ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

 

В широк смисъл

Информация - сведения за обекти и явления в обкръжаващата ни среда, техните параметри, свойства и състояния, които намаляват съществуващата за тях степен на неопределеност и непълнота на знанието. 

 

Информация - сведения за обкръжаващия ни свят, за протичащите в него процеси, които се възприемат от живите организми, управляващите машини и други информационни системи.

 

От гледна точка на информатиката

Информация - концептуално свързани сведения, данни, понятия, изменящи представите ни за явленията или обектите от обкръжаващия ни свят.

 

От системна гледна точка

 

Същност на понятието информация

 

 

                   Данни

Неструктурирани факти за нещо (обект), които се съхраняват без да се използват. В случай че се появи необходимост тези данни да се използват (обработват) с някаква цел (за намаляване неопределеността на нещото). Преобразуваните данни се превръщат в информация.

 

                       Първична информация

Информация получена от една или няколко системи, която се обработва от друга система, с цел получаване на нова информация.

За пръв път понятието е въведено от академик В.П. Афанасиев като "информационни данни". Според него информационни данни могат да бъдат всякакви сведения, съобщения и знания. Те могат да се съхраняват, преработват и предават, но са информация само когато получат съдържание и форма, пригодни за използване в управлението.

 

                Вторична информация

Всичко, което се получава в резултат на обработка на първична информация и данни.

 

Вторична информация = Информация = Обработени данни или първична информация

 

                 Информация

Продукт на информационна система, създаден с някаква цел, чрез обработка на данни и първична информация.

 

Други аналогични определения

Информация - продукт на взаимодействие на данните и методите за тяхната обработка, необходим за решаване на конкретна задача. 

 

Информация - резултат от взаимодействие на потоци от данни и структури, заедно с вътрешното им представяне и потоците от външен междусистемен обмен.