Информатика

© Христо Тужаров, 2007

БИЗНЕС КОНЦЕПЦИИ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКАТА

ПРЕДПОСТАВКИ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАТИКАТА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ИНФОРМАТИКАТА

БАЗИС НА ИНФОРМАТИКАТА

ФАЗИ НА  ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНФОРМАТИКА

ПРЕДМЕТ НА ИНФОРМАТИКАТА

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

ИНФОРМАЦИОННИ КОНЦЕПЦИИ

 

 

 

Информационни концепции

 

CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support)

Непрекъсната информационна поддръжка жизнения цикъл(ЖЦ) на продуктите.

 

В ръководството за приложение на CALS в НАТО, терминът CALS се определя като: “

съвместна стратегия на промишлеността и правителствата, насочена към реинжиниринг на съществуващите бизнес-процеси  в единен високоавтоматизиран и интегриран процес на управление жизнения цикъл на системи с военно предназначение”.

 

       Концепцията  CALS обединява:

 • Използване на съвременни информационни технологии;

 • Реинжиниринг на бизнес-процеси;

 • Стандартизация в областта на съвместно използване на данни и  електронен обмен на данни.

 

TQM (Total Quality Management)

Тотално управление на качеството

 

Всеобхватен, тотален мениджмънт на качеството, който предполага високо качество на работа за достигане необходимото качество на продукцията, при съответстващо  качество на организация. 

 

Базира се на следните принципи:

 • Ориентация към потребителя, разбиране на неговите текущи и бъдещи потребности, стремеж за надминаване на неговите очаквания;

 • Лидерство на ръководителите, осигуряване единство на целите и направленията на дейност на организацията, създаване и поддържане на подходяща за целта вътрешна среда;

 • Въвличане на работниците от всички нива, дава възможност на организацията изгодно да използва способностите им;

 • Процесен подход към управление на дейността и ресурсите;

 • Системен подход към мениджмънта на процесите и на взаимовръзките в системата;

 • Постоянно подобряване дейността на организацията;

 • Вземане на решения при отчитане на  фактите и анализ на данните;

 • Взаимноизгодни отношения с доставчиците.

 

CRM (Customer Relationship Management)

Управление взаимоотношенията с клиентите

 

Доходоносен клиент + интересуващо го предложение + точно на време + оптимален канал

 

 • Пряко не може да бъде свързана с количеството сделки;

 • Търси се интегрирано решение за увеличаване на доходността на сис­темата за продажби и повишаване на клиентската удовлетвореност;.

 • Чрез наличните инструменти, технологии и подходи се усъвършенстват взаимоотношенията с клиентите, с цел увеличение обемите продажби;

 • CRM се явява по-скоро бизнес процес, отколкото технология.

 

SCM (Supply Chain Management)

Управление верига за доставки

 

Концепция, базиране на електронен бизнес и web – тех­нологии за разширено управление, излизащо от пределите на организацията.  Производители и продавачи могат да споделят прогнози за  продажби,  да управляват  инвентар, да планират съвместни дейности, да оптимизират доставки и подобряват производителността.

 

ERP (Enterprise Resource Planning)

Планиране ресурсите на предприятие

 

Управленчески методики включващи набор, проверени на практика разумни принципи, модели и процедури за управление и контрол, служещи за повишаване показателите от икономическата  дейност на предприятията.

 

MRP/ERP модела включва следните подсистеми:

 • Управление на запасите;

 • Управление на снабдяването;

 • Управление на продажбите;

 • Управление на производството;

 • Планиране;

 • Управление на сервизното обслужване;

 • Управление на веригите за доставки;

 • Управление на финансите.

 

BPM (Business Process Management)

Управление на бизнес процеси BPM

 

Комплекс от технологии за разработка на софтуерни приложения, който дава възможност за моделиране на бизнес процеси и като резултат автоматизира управлението им.

Концепция, която позволява да се изучават, проектират, внедряват, изпълняват, поддържат, оптимизират и анализират разпределени процеси, излизащи от границите на отделни подразделения и предприятия, и обхващащи многочислени софтуерни приложения, работещи на различни технологични платформи.
Системите ВРМ  дават възможност на топ-мениджмънта да  интегрира различни корпоративни софтуерни приложения в цялостна система, автоматизираща бизнес-процесите.

 

WorkFlow

Поток от дейности

 

Концепция за управление на потоци от дейности и чрез него на съответни бизнес процеси. Тя се реализира в организацията от различни звена и служби.

 

            Основен принцип:

Всяка дейност може да се представи във вид на съставни елементи на една дейност, пътешестващи между изпълнителите по определен маршрут и в съответствие със зададени правила.

 

KM (Knowledge Management)

Мениджмънт  на знания

 

Под мениджмънт (или управление) на знанието се разбира идентифициране и анализ на достъпните и необходими знания, кактои произтичащо от това планиране и управление на действия по създаване на интелектуален капитал, осигуряващ постигане на целите на корпорацията .                                                                         И. Нонака

 

BI (Business Intelligence)

Бизнес интелект

 

Концепция за получаване на знания, добити за бизнеса с използване на различни информационни технологии, които дават възможност за превръщане на данните в информация, а информацията в знания.

Получаване на знания базирани на данни (data-based knowledge) с използване на:

 • Инструментите на  business intelligence;

 • Процеса на създаване и поддържане хранилища на данни (data warehousing)».