Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ПРЕДМЕТ НА ИНФОРМАТИКАТА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКАТА

ПРЕДПОСТАВКИ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАТИКАТА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ИНФОРМАТИКАТА

БАЗИС НА ИНФОРМАТИКАТА

ФАЗИ НА  ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНФОРМАТИКА

ПРЕДМЕТ НА ИНФОРМАТИКАТА

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

ИНФОРМАЦИОННИ КОНЦЕПЦИИ

 

 

 

Предмет на информатиката

Информатиката изучава  информационните процеси и свързаните с тях явления в техниката, природата и обществото.

 

Предметът на информатиката е невъзможно точно да бъде определен – той е сложен, многостранен и динамичен.

 

При съвременните условия и дадености, като предмет на изучаване от практическата  информатика могат да се конкретизират следните области:

 

Данни

Структурирани сведения, получени чрез измерване, наблюдения, анализ и други познавателни процеси, които са представени във форма, подходяща за съхранение.

 

Данните са  резултат от процеса на структуризация на сведения.

 

Информация

Обработени с някаква цел данни, понижаващи степента на неопределеност на конкретна ситуация.

 

Понятието информация има смисъл само в процеса на предаване от източник към приемник във вид на съобщения.

 

Информационна система

Взаимосвързана съвкупност от: информационни процеси, реализирани чрез съответна организация, чрез използване на обезпечаващи ги информационни технологии от персонала на организацията.

 

Използват се за съхранение и обработка на данни, с цел получаване на информация, необходима на потребителите.

 

Информационни ресурси

Знания, формулирани от хората в тяхната история и зафиксирани на материален носител.

 

Тези знания са отчуждени от хората, които са ги създавали, натрупвали, анализирали, обобщавали и се ползват от цялото общество, материализирани във вид на документи, бази данни, бази знания, а също и във вид на произведения на изкуството, литературата и науката.

 

Информационна култура

Способност  на обществото ефективно да използва информационните ресурси и средствата за информационна комуникация, както и да прилага за тази цел водещите достижения в областта на информационните технологии и средствата за информатизация.

 

Информатизация

Организиран социално-икономически и научно-технически   процес   по създаване на  оптимални   условия за удовлетворяване на информационните потребности и реализация правата на гражданите,  властите и организациите.

 

          Информационно общество

Нова историческа фаза в развитието на човешката  цивилизация, в която главни продукти на производство са информацията и знанията.