Информатика

© Христо Тужаров, 2007

    ФАЗИ НА  ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНФОРМАТИКА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКАТА

ПРЕДПОСТАВКИ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАТИКАТА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ИНФОРМАТИКАТА

БАЗИС НА ИНФОРМАТИКАТА

ФАЗИ НА  ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНФОРМАТИКА

ПРЕДМЕТ НА ИНФОРМАТИКАТА

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

ИНФОРМАЦИОННИ КОНЦЕПЦИИ

 

 

 

Фази на оформяне понятието информатика

Комуникация

Науката Информатика не възниква случайно. Тя се появява благодарение на потребностите на практиката и по специално на теория на връзките и кибернетиката. Нейното възникване се свързва с работата на Клод Шенон  "Математическа теория на връзките", издадена през 1946 г.

 

В тази фаза основна задача на информатиката се явява повишаване ефективността от функционирането на системите за връзки (телеграфна, телефонна и т.н.), чрез увеличаване количеството информация преминаващо през тях. 

 

Терминологичен пример:

Фундаментална естествена наука, изучаваща проблемите на  предаване и обработка на информацията (Ершов А.П.)

 

Компютъризация

Появата и развитието на компютърната техника и технологии води до положителни промени в съвременното материално производство и другите сфери на дейност, които се нуждаят от обработката на огромни количества информация.

 

 Компютърът усилва интелектуалните възможности на човека. До 90-те години на миналия век компютрите се наричаха изчислителна техника, тъй като основно се използваха за съхранение и изчисления с прости данни. Мултимедийните технологии направиха компютъра многофункционално устройство, използвано във всички човешки дейности.

 

Терминологични примери:

Наука за преобразуване на информацията, която се базира на изчислителната техника. Предмет на информатиката се явява изчислителната технология, като социално-исторически феномен… състав на информатиката - това са  три неразривно и съществено свързани съставни части: технически средства, програмни и алгоритмически (Дородницин А.А.);

Наука за проблемите на обработката на различни видове информация, създаване на нови видове високоефективни ЕИМ, позволяващи представяне от човека на широк спектър информационни ресурси (Якубайтис Е.А.);

Информатизация

Интернет обхваща, като паяжина цялата планета.  Мултимедията навлиза във всички области на живота. Компютърът от изчислително се превръща в многофункционално устройство с разнообразно приложение.

 

Днес информатиката предоставя на изследователите  теоретико-информационен метод, който позволява проблемите в много науки за живата и нежива природа, да се решават по коренно различен начин.

 

Терминът информация получава в наше време широко разпространение, ставайки част от такива понятия, като информационна култура, информационна система, информационни ресурси, информационна индустрия и т.н.

 

Много научни дисциплини използват информатиката, като се създават нови направления в старите науки - информационна география, информационна икономика, информационно  право и т.н.

 

Терминологични примери:

Наука за осъществяваната преимуществено с помощта на  автоматически средства целесъобразна обработка на информацията, разглеждана като представяне на знания и съобщения в технически, икономически и социални области (Френска академия)