Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ИНФОРМАТИКАТА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКАТА

ПРЕДПОСТАВКИ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАТИКАТА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ИНФОРМАТИКАТА

БАЗИС НА ИНФОРМАТИКАТА

ФАЗИ НА  ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНФОРМАТИКА

ПРЕДМЕТ НА ИНФОРМАТИКАТА

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

ИНФОРМАЦИОННИ КОНЦЕПЦИИ

 

 

 

Информатика (informatics)

Фундаментална дисциплина, която изучава природата и свойствата на информацията, както и моделите, методите и средствата за нейното събиране, съхранение, обработка, преобразуване и предаване.

            Информационен подход (information approach)

 

Фундаментален метод на научното познание. Състои се в това, че при изучаване на всеки обект, процес или явление в природата и обществото на първо място се откриват и анализират най-характерните им информационни аспекти, определящи тяхното функциониране и развитие.

Области в информатиката

 

Области в информатиката

 

Деленето на информатиката като наука  зависи от целите, задачите, ресурсите, разглежданите проблеми и  често бива условно.  В повечето от случаите се различават три основни области на информатиката - теоретична, практическа и техническа.

Теоретична информатика (brainware, "мозъчно" осигуряване)

Наука за структури, базирани на  математиката и логиката. Изучава теоретичните проблеми на информационните среди.

Практическа информатика (software, "гъвкаво", програмно осигуряване)

Изучава практическите проблеми на информационните среди.

Инженерна дисциплина, изучаваща информационните системи и мрежи в съответна предметна област. Тя обхваща бази данни и знания; информационно-търсещи системи; хипер и мета среди; програмни езици и т.н. Базира се на теорията на информацията, изкуствения интелект, електроника, семиотика и т.н.

 

Техническа информатика (hardware, "твърдо", апаратно осигуряване)

 

Изучава техническите проблеми на информационните среди – елементна база, архитектури, диагностика и т.н.

 

Предметна информатика

 

Изучава предметните аспекти на самата област, свързани с реализиране на информационни процеси, както и социално-правови, еколого-икономически, хуманитарно-образователни и философски аспекти.

 

                     Предметна област - множество от обекти, което има име и напълно определени връзки между обектите. Предметната област отразява познанията на човека за обкръжаващия го свят и за самия нето. Тя постоянно се променя в съответствие с човешките познания.

 

Направления в информатиката

 

Направления в информатиката

 

Биологическа информатика  (biological informatics)

 Наука, изучаваща общите  закономерности и особености на реализации информационните процеси в биосферата – живите организми и растения. Раздел на фундаменталната информатика, получил развитие в края на ХХ век.

 

Социална информатика

Наука за закономерностите и формите на  движение и използване на информация в обществото.

 

Интернетика (internetics)

Приложно научно направление в информатиката, изучаващо свойствата, закономерностите и начините за използване на  глобалната компютърна мрежа в различните сфери на човешкия живот и дейност Явява се логическо продължение на информатиката в аспекта на нейното въздействие върху социално- икономическите процеси.

 

Евоинформатика (evoinformatics)

Научно направление в областта на теоретичната информатика, имащо за цел да създаде нови информационни метатехнологии за решаване задачи на глобалното моделиране на сложни природни явления, на база еволюционен подход.

 

Информодинамика (informodynamics)

Наука за информацията и феномена на нейната самоорганизация, за законите (правилата), на които се подчиняват информационните явления и техните връзки с енергитичните явления. В съвкупността от информационни явления се включват и интелекта, разума и т.н.

 

Информология (informology)

Наука, обект на която се явява изучаването на пространството, пространствената организация на информацията, както и закономерностите в пространственото изграждане на информационни системи. Явява се вариант на общия системен подход в изследване на обкръжаващия ни свят.

                         Задача на информологията – обединяване и класификация на знанията, получени в рамките на научни направления, които прилагат различни принципи на изследване.

                           Цел  на информология -  Задаване на получените знания на единна смислова наситеност.

 

Информография (informography)

Наука, изучаваща топологията на разпределяне на информационните ресурси в световното съобщество, както и на територията на една или друга страна. Изследва техните особености, принадлежност, достъпност, възможностите за ефективното им използване и т.н.

        

           Комуникативистика (communication science)

Наука, изучаваща проблемите на информационните комуникации (в т. ч. мрежовото взаимодействие)

 

         Взаимодействие човек – компютър (human-computer interaction)

Научно-изследователско направление в информатиката, изучаващо процесите, протичащи в “човеко-машинната”  информационна система.