Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ПРЕДПОСТАВКИ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАТИКАТА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКАТА

ПРЕДПОСТАВКИ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАТИКАТА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ИНФОРМАТИКАТА

БАЗИС НА ИНФОРМАТИКАТА

ФАЗИ НА  ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНФОРМАТИКА

ПРЕДМЕТ НА ИНФОРМАТИКАТА

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

ИНФОРМАЦИОННИ КОНЦЕПЦИИ

 

 

Развитие на информатиката

Реч

Най важната и ранна предпоставка за развитие на информатиката се явява речта. Тя дава възможност за информационен обмен между хората. Чрез нея те обменят информация, знание и мъдрост с цел оживяването си, развитието си и просперитета си.

 

Писменост

 

Системи за писменост

Рисунки на камък (пиктограма) à рисунки на дърво и глинени пластини (клинопис) è вавилонска писменост à гръцка писменост à латинска писменост à кирилица à основни национални писмени системи

Пример. В Древен Египет около 3000 г. до н.е. се  появява писменост върху камък с йероглифи 

 

Системи за смятане

В Древен Вавилон, около 8000 г. до н.е. са използвали различни еталони за мярка (сфера, конус, цилиндри от камък).

 

            Десетична бройна система

Древните римляни полагат в основата на  смятането с обозначаване на палците на ръцете с йероглифи. Смятането “с пръсти” се използва доста дълго и поставя началото на десетичната бройна система, използвана днес в целия свят.

 

Терминологични системи

На база латинската и гръцка писменост се разработват  терминологични системи за различни области на знанието – математика, физика, медицина, химия и т.н.

 

Развива се математически език – основа за формализиране на  различни знания. Появява се адекватен и удобен апарат за описание и изследване на различни явления, което води до развитие на естествознанието.

 

Езикови системи

В отраслите на науката се  формират езикови системи – език на химическите формули, език на физическите закони и т.н.

 

Системи за визуализация на информацията

Развитието но информационния обмен изисква освен текст да се визуализират и изображения - карти, чертежи, рисунки и т.н.  

 

Книгопечатане (носители на информация)

Папирус (повишава се информационния капацитет) à Хартия (ефективен носител на информация) à Книга ( възможност за тиражиране на информация) à Книгопечатане (инструмент за масова информационна комуникация)

 

Изобретяването на печатаща машина от Гутенберг  поставя началото на качествено нов подход за разпространение на информацията. Появяват се центрове за натрупване на информация и знание – библиотеки, университети и т.н.

 

Става възможно масово тиражиране на информация – вестници, книги и т.н.

 

Появяват се първите признаци на паралелно (в пространството и във времето) предаване на информация и знание. Това подпомага развитието на търговията, мореплаването, изучаване на различни езици и т.н.