Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012     

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪЗДАВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪХРАНЯВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИНФОРМАЦИОННО ТЪРСЕНЕ

ТЪРСЕНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИЗПОЛЗВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪДЪРЖАНИЕ  ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС  

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ 

За оценка на информационните  ресурси е необходимо да се направи оценка на обема знания, съдържащи се в информационните ресурси и да се  изясни ползата или изгодата , които тези знания могат да донесат.

 

Качество на информационните ресурси

 

       Качество – съвкупност от свойства и характеристики на продукт или услуга, които придават на продукта или услугата способност да съответства на установени или възможни изисквания (Стандарт ISO 8402).

 

       Качество на  информационното осигуряване – степен на  удовлетворяване информационните потребности на потребителите.

 

Качеството  на всяка дейност може да бъде адекватно оценено чрез качеството на постигнатите резултати.

 

Резултат на информационното осигуряване се явява наличието в потребителя на необходимата му информация.

 

        Качество на информационните ресурси

Съвкупност от свойства и мерки за полезност на информационните ресурси, обуславящи тяхната способност да удовлетворят групови и индивидуални информационни потребности на потребителите.

 

За оценка на информационните ресурси е необходимо да се разполага с определен набор свойства и характеристики на информационните ресурси, съответно с умение за оценка на тези характеристики.

 

Винаги трябва да се има предвид, че качеството на една и съща информация при реализацията на различни цели и/или вида дейност е различно, а следователно се различават и наборите параметри (показатели) и методики за определяне на качеството на информацията в различни предметни области (метрология, иконометрия, икономическа статистика, библиометрия, квалиметрия и други).

 

Показатели за качество на информационните ресурси

Най важна функция на показателите за качество е да бъдат измерими и  еднозначно да определят свойствата на информацията.

 

        Измерване – определя се като акт на присвояване на числа на предмети и явления, съгласно някаква система от правила.

 

За удовлетворяване на изложеното изискване, показателите трябва да притежават следните атрибути: начин на измерване, мярка за измерване и скала за единици на измерване.

 

        Мярка на измерване

Представлява атрибут, характеризиращ природата на показателя: числов или лингвинистичен.

 

        Скала на измерване

Определя логически, аритметични или статически операции, по възможност със значението на показателя.

 

Известни са четири скали на измерване на различни свойства и характеристики: наименование, порядък, интервал и отношение.

 

Оценката на качеството на информацията представлява процедура на сравняване резултатите от измерване с информационните потребности на потребителя, които са обусловени от представите му за качество.

 

Това означава наличие на изисквания към областите на допустими значения  за всеки от множеството оценъчни показатели за качество.

 

За оценка на качеството на информацията е необходимо:

  • Разработка и обосновка на множество показатели за качество;

  • Изисквания към областите на допустимите значения за показателите по качество от гледна точка на предметната област;

  • Разработка на методики за измерване и оценка на качеството.

 

Проблеми при методическите разработки за изследване качеството на информационните ресурси

 

      Същност на проблема – на информационните ресурси оказват влияние множество  обективни и субективни, случайни и неслучайни фактори от  формален и неформален характер.

 

       Фактор квалификация на потребителя

Способност за провеждане на щателен и всестранен анализ на получения информационен  ресурс. По-високото ниво на знания, както и използването на голямо количество разнообразна информация позволява да се извърши обективна оценка на използвания информационен ресурс.

 

       Фактор характер на  информационните ресурси

Свързан е с целевото направление на използване на информационните ресурси и съответно с характера на получавания ефект от използването им.

 

       Фактор време на използване на  информационните ресурси

Явява се много съществен фактор при провеждане на експертен анализ на качеството и ефективността от използването на информационните ресурси.

 

       Фактор метод на експертиза

Свързан е с методическата процедура за провеждане на експертна оценка на качеството и ефективността от използването на информационните ресурси.