Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012      

ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОДУКТ

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАЗАР

 

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОНЕН ПАЗАР

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОДУКТ

 

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

 

Информационна продукция

Документи, информационни  масиви, бази данни и информационни услуги, явяващи се резултат от функциониране на информационните системи.

 

Информационна продукция – обобщаващо понятие в състава на която влизат две съставни части:

 • информационни продукти

 • информационни услуги.

 Информационен продукт

 

 

Информационен продукт

 

      Продукт - всеки продукт на труда, произведен за покупко-продажба и явяващ се предмет на търговски отношения.

 

      Информационни продукти – информационна продукция, представена в материална веществена форма. Например: книги, статии, дайджести, аналитични обзори, библиографски указатели и т.н.

 

Характеристики на информационния продукт

 • Интелектуална дейност по създаване на нова информация или смислена преработка на съществуващата информация, представена на материален носител.

 • Информационен ресурс подготвен за продажба, обмен или предаване, който постъпва на пазара пряко или чрез посредник.

 • Като правило е документиран информационен ресурси , в т.ч. и електронни документи.

Видове информационни продукти

 • знания,

 • документи,

 • информационни системи,

 • информационни технологии,

 • лицензи,

 • патенти,

 • ноу-хау,

 • инженерно-техническите материали;

 • различна по рода си информация и други видове информационни ресурси.

Фази на създаване на информационен продукт:

 

Фази на създаване на информационен продукт:

 

 1. Търсене на информация и подбор на източници, съответстващи (релевантни) на заявените от потребителя информация, тема, проблем.

 2.  Аналитико-синтетична преработка на намерените източници на информация;

 3. Подготовка на контента (съдържание) на информационния продукт в съответствие с заявените в заявката на потребителя информация, тема, проблем.

 4. Оформяне на информационния продукт в съответствие с действащите нормативни документи (стандарти, инструкции, правила).

 5. Оценка и актуализация на информационния продукт в съответствия с изискванията на информационния пазар.

Изисквания към информационния продукт

 • Ориентация към конкретна категория потребители;

 • Пълнота и достатъчност. Пълнотата на информацията се определя за всеки конкретен случай с отчитане на хронологични, езикови, географски и други типови граници за подбор;

 • Достоверност, т.е. увереност, че използваните източници са надеждни, проверени и са преминали качествен подбор;

 • Точност (пертитентност), т.е. съответствие на информационната потребност;

 • Компактност;

 • Актуалност (оперативност, новост);

 • Съответствие на действащите нормативни документи (стандарти).

Класификация на информационните продукти по вида на обслужване

 

      Документи – в отговор на информационно запитване се издава документ.

 

      Библиографически информационни продукти -  в отговор на информационно запитване се издава не самия документ, а библиографско сведение за него.

 

       Фактографически информационни продукти - в отговор на информационно запитване се издава не самия документ, а извлечени факти от него.

 

      Аналитични информационни продукти - в отговор на информационно запитване се издава информация, извлечена от множество анализирани, преработени и критически оценени източници.