Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012     

СТРУКТУРА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ПАЗАР

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАЗАР

 

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОНЕН ПАЗАР

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОДУКТ

 

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

 

Структура на информационния пазар  

 

       Техническа и технологична част на информационния пазар   - мощни компютри, развита компютърна мрежа и съответни технологии

за обработка на информация. 
 

       Нормативно - правова част на информационния пазар - юридически закони, постановления, стандарти, които осигуряват отношенията на информационния пазар.

 

       Информационна част на информационния пазар - справочно навигационни средства и структури, подпомагащи намирането на необходимата информация.

 

        Организационна част на информационния пазар - средства за регулиране на взаимодействието между производители и разпространители на информационни продукти и услуги.

 

Сегменти на информационния пазар

 

 

Сегменти на информационния пазар

       Инфраструктура на информационния пазар – съвкупност от сектори, всеки от които обединява група хора или организации, предлагащи еднородни информационни продукти и услуги.

 

1-ри сектор - делова информация

 

Борсова и финансова информация – котировки на ценни книжа, валутни курсове, пазар на стоки и капитали, инвестиции, цени.

 

               Доставчици на информация -  специални служби за борсова и финансова информация, брокерски компании, банки;

 

Статистическа информация - прогнозни модели и оценки в бизнес, социалната и демографската област.

                Доставчици на информация - държавни фирми, консултантски фирми, компании;

 

Бизнес информация – по компании, фирми, корпорации и тяхната продукция, цени, финансово състояние, връзки, сделки, ръководители. Делови новини в областта на икономиката и бизнеса.

     

       Доставчици на информация – специални информационни служби.

 

2-ри сектор - информация за специалисти

 

Професионална информация - специални данни и информация за юристи, лекари, фармацевти, преподаватели, инженери, геолози, метеоролози и т.н.;

 

Научно-техническа информация - документална, библиографска, референтна, справочна информация в областите на естествените, техническите, обществените науки, по отрасли на производство и сфери на човешка дейност;

 

Достъп до информационни първоизточници - организация на достъп до източници на информация чрез библиотеки и специални служби. С голяма популярност се ползват специализирани сервизи по предоставяне на електронни копия на дисертации.

 

3-ти сектор - потребителска информация

 

Новини и литература - информация от агентства за новини на преса, електронни списания, справочници, енциклопедии;

 

Потребителска информация - разписания на транспорт, резервиране на билети и места в хотели, заявка на стоки и услуги, банкови операции и т.н.;

 

Развлекателна информация - игри, телетекст, видеотекст.

 

4-ти сектор – образователни услуги, включващи всички форми и образователни степени.

Информационната продукция може да бъде представена в книжен или електронен вид: учебници, методически разработки и т.н.

 

5-ти сектор - обезпечаващи информационни системи и средства

 

Програмни продукти - програмни комплекси с различна ориентация;

 

Технически средства - компютри, телекомуникационно оборудване, оргтехника, съпътстващи материали и комплектуващи;

 

Разработка и съпровождане на информационни системи и технологии – изследване на  организациите с цел показване на информационните потоци, разработка на информационни и концептуални модели, разработка на структурата на програмното осигуряване, създаване и съпровождане на бази данни;

 

Консултиране по различни аспекти на информационната индустрия – закупуване на информационна техника, програмно осигуряване, изграждане на информационни системи, използване на информационни технологии и т.н.

 

Подготовка на източници на информация – създаване на база данни по определена тематика, области и т.н.