Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012    

СЪДЪРЖАНИЕ  ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪЗДАВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪХРАНЯВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИНФОРМАЦИОННО ТЪРСЕНЕ

ТЪРСЕНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИЗПОЛЗВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪДЪРЖАНИЕ  ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС  

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

Съдържание на информационния ресурс

Съдържанието определя проблемна област, обхващаща информационните ресурси: тема, идея, теория, методика.

 

Граници на проблемната област на съдържанието на информационния ресурс

Правилният избор на границите на проблемната област разширява възможностите за проектни, управленски, организационни решения и създава условия за успешна дейност.

 

Границите на проблемната област са динамични във времето и зависят от развитието на науката, техниката и производството.

 

Съответствие на съдържанието на информационния ресурс

За определяне  съответствието на съдържанието на информационния ресурс, като правило се използва различни квалификационни скали и скали на наименование: класификатори, класификации, езикови дескриптори, указатели и т.н.

 

С помощта на тези средства, потребителите могат да определят с определена степен на вероятност наличието на търсената информация в изследваните ресурси.

 

Стандартизация на съдържанието на информационните ресурси

Българският стандарт за съдържание е БДС ISO 15836:2011, „Информация и документация. Множество от елементи метаданни DUBLIN CORE”  (Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set). В стандарта  информационен ресурс е определен като всичко,

 което има идентичност; това е определението, употребявано в Интернет RFC 2396, “Унифицирани идентификатори за ресурса: Общ синтаксис” (URI - “Uniform Resource Identifiers: Generic Syntax) – от Tim Berners – Lee и др.

 

За описание на отделните характеристики, стандарта предлага 29 реквизита, от които 10 се явяват задължителни за всички категории ресурси.

 

Става дума за следните характеристики:

 

2.1. Идентификатор на информационния ресурса

Представлява ред символи, еднозначно идентифициращи описвания ресурс. Иизползва се за връзки към ресурса.

 

2.2. Наименование на ресурса

Обикновено се присвоява на ресурса от неговия създател или собственик.

Ако някой източник на данни, представен като информационен ресурс ими алтернативни наименования, то основното наименование се нанася в първия екземпляр.

 

2.3. Име на собственика

 Наименование на юридическо или физическо лице, разпореждащо се с ресурса.

При съвместно разпореждане на няколко лиза името на всеки от тях се нанася в отделен екземпляр на реквизита.

 

2.4. Описание.

Текстово изложение на съдържанието на ресурса, в частност – анотация или реферат за текстови документи, или описание на съдържимото в случай на визуален, аудио или мултимедиен ресурс.

 

2.5. Код на рубриката

Тематиката на електронния информационен ресурс, изразена с код на държавния рубрикатор.

За политематични ресурси следва в отделни екземпляри да се впишат релевантните кодове.

 

2.6. Ключова дума

Указват се термини, основни понятия, информацията. за които се съдържа в ресурса. Всеки термин еднословен или многословен се оформя в отделен екземпляр на реквизита.

 

2.7. Език

Указва се езика, на който е написан ресурса. Ако съществуват текстове на различни езици, то те се записват в различни екземпляри на реквизита.

 

2.8. Периодичност на обновяване

Указва се в какви интервали от времето ще се обновява ресурса, чрез запис в реквизита една от следните думи:: година, тримесечие, месец, неделя, ден, постоянно,еэпизодично, не се обновява.

 

2.9. Финансиране

Указва се източника на средства за създаване и съпровождане.

 

2.10. Дата на обновхване

Указван се датата на последното обновяване съдържанието на ресурса или датата на създаване , ако липсва обновяване.

 

 

Реквизит за метаописание

Елемент Dublin Core Metadata Element Set

Наименование на ИР

Title

Създател

Creator

Собственик

Консултант

Publisher

Ключови думи

Код на рубрикатора

Индекс УДК

Subject

Описание

Description

Участник

Contributor

Дата на създаване

Дата на последно обновяване метаописание на ИР

Период на обновяване

Дата на последното обновяване на  ИР

Date

Използване

Обем

Количество на документите

Format

Идентификатор на ИР

Мрежов  адрес

Identifier

Ресурс-източник

Source

Родствен ресурс

Relation

Език

Language

Ретроспектива

Coverage

Права

Rights