Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012    

ИЗПОЛЗВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪЗДАВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪХРАНЯВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИНФОРМАЦИОННО ТЪРСЕНЕ

ТЪРСЕНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИЗПОЛЗВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪДЪРЖАНИЕ  ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС  

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

Използване на информационните ресурси

На етапа  на непосредственото използване на информационните ресурси като информационен продукт, той трябва да се характеризира със свойства, които обуславят способността му да удовлетвори определени обществени или лични потребности от практиката.

 

ЕТАПИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 

 

Характеристики на информационните ресурси в етапа на използването им

Ефективността от използване на информацията се определя от такива основни потребителски показатели като достоверност, полезност, важност, актуалност, своевременност, съответствие на заявката, цена и т.н.

 

Разглежданите на този етап характеристики на информационните ресурси се проявяват само в практиката, имат прагматичен смисъл и се отличават от другите характеристики със синтактичен и семантичен характер.

 

 

Характеристики на информационните ресурси в етапа на използването им

 

        Полезност на информационния ресурс

Характеризира способността на информационния ресурс да носи полза на някого и се определя като абсолютна или относителна величина от получения ефект (например, икономически, технологически, социален и т.н.) .

 

Явява се отношение на резултата получен с използване на информационния ресурс към резултата без използване на ресурса.

 

Полезност е субективизирана ценност, ценност в интерес на определено лице (група лица) и се използва в негова изгода.

 

        Важност на информационния ресурс

Определя степента на влияние на използвания информационен ресурс в процеса на вземане на решение, по отношение на влиянието на друга използвана в случая информация.

 

Тази характеристика изразява доколко е нужна и значителна именно конкретната информация в процеса на вземане на решение.

 

         Ценност на информацията

Разбира се нейната важност  в процеса на вземане на решение.

 

        Актуалност на информационния ресурс

Отразява степента на  важност и значителност на информационните ресурси към момента на вземане на решение.

 

Тази характеристика зависи от динамиката на промяна на   свойствата на информационните ресурси и от периода на време изминал от създаване на тези ресурси.

 

С актуалността често свързват търговската ценност на информацията, т.е. цената.

 

Актуалността, като характеристика на информационните ресурси може да се приравни с техния  „жизнен цикъл". След известно време информацията може да стане неактуална и ненужна за по нататъшно използване.

 

        Своевременност на информационния ресурс

Характеристиката означава постъпване на информацията не по рано от предварително определено време, съгласувано с времето за решаване на дадена задача.

 

Получения информационен ресурс може да повлияе на ефективността за решаване на конкретната задача.

 

       Съответствие на заявката

Отчита се пълнотата или достатъчността на обема знания заложени в информационните ресурси, които са необходими за решаване на поставената задача.

 

        Цена на информационния ресурс

Определя паричното изражение на стойността на информационните ресурси, в случая когато последните се предлагат като стока, която удовлетворява специфичните потребности на потребителя.

 

        Достоверност (адекватност, истинност, вярност) на информационния ресурс

Степен на съответствие на явление или обект на неговия образ, зададен  с определена информация.

 

Всяка информация за обект или явление отразява действителността с определена степен на приближение. Допустимата степен на приближение се определя при конкретното използване, като зависи от степента на изучаване на обекта към дадения момент от времето.

 

Достоверността на информацията се определя чрез отговор на следните въпроси:

 • Явява ли се дадения факт или събитие възможен въобще;

 • Не се ли явява информацията противоречива сама за  себе си;

 • В каква степен получената информация съответства на съществуващата;

 • Ако информацията от два източника не съответства, то кой от източниците е достоверен.

       Новост на информационния ресурс

Понятието "новост" има няколко тълкования:

 • За първи път създадено, появил се неотдавна, наново открит;

 • Отнася се към близкото минало или настояще;

 • Недостатъчно познато, малко известно;

 • За първи път появило се

Има различни нива на новост.  За информационен ресурс с новост в себе си се счита, този който притежава информация представена за първи път и нямаща аналог.

 

        Достъпност на информационния ресурс

Възможност за получаване на информация от потребителя. Достъпността зависи от много фактори:

 • Възможност да се получи информация в зададено време;

 • Възможност да се получи остър до източник съдържащ търсената информация;

 • Ограничения, налагани от собствениците на информация за нейното получаване.