Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012    

ТЪРСЕНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪЗДАВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪХРАНЯВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИНФОРМАЦИОННО ТЪРСЕНЕ

ТЪРСЕНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИЗПОЛЗВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪДЪРЖАНИЕ  ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС  

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

Търсене на информационни ресурси

Търсене на информационни ресурси се налага при наличие на информационна потребност. Като резултат от направената заявка от потребителя се получава аранжиран резултат във вид на списък от намерени информационни ресурси.

 

 

Търсене на информационни ресурси

 

 

 

Информационна потребност

Потребност от получаване на информация, необходима за решаване на конкретна задача, стояща пред потребителя.

 

Потребността се счита за удовлетворена в случай, че получената информация позволява да се реши конкретната задача.

 

        Потребност - необходимост от нещо, изискваща удовлетворение. Потребността предполага необходимост от предмет на потребление.

 

       Заявка – формулирана ключова дума или фраза, отразяваща информационната потребност.

 

      Аранжиран резултат – подредени по значимост названия на намерените информационни ресурси.

 

       Възможни ситуации при задоволяване на информационни потребности:

  • Необходимата информация не съществува;

  • Необходимата информация е недостъпна за конкретния потребител – в определеното време или по силата на някакви норми или ограничения.

  • Получената  информация може да има различно ниво на съответствие в сравнение с реалните потребности на потребителя.

Характеристики на информационния ресурс при търсене

Решение на проблема за съответствие на действителните информационен потребности с реалното информационно обезпечение – определяне на формализирани показатели (характеристики), задаващи някакво ниво на съответствие.

 

       Пертинентност (Pertinence)

Съответствие на получената информация  на информационната потребност на потребителя.

 

       Релевантност (relevant)

Съответствие на информационния ресурс на заявката на потребителя, като ресурса е намерен по приет в конкретната система критерий за смислено съответствие.

 

При това е необходимо да се отчита, че в зависимост от:  

  • начина на формулиране на заявката

  • критериите за съответствие;

  • стратегията на търсене;

  • правилата на индексиране и някои други параметри приети в системата,

аранжирания резултат за конкретна заявка на потребителя, може да има различно ниво на релевантност.

 

Степента на релевантност може да бъде оценена само от потребителя, направил заявката.

 

      Семантични показатели на търсене

Характеризират пълнотата на резултата от търсенето (загуба на информация) и точността на резултата от  търсенето (информационен шум).

 

Въвеждат се следните обозначения:

 

       а — множество релевантни и изведени като резултат документи от системата;

       б — множество нерелевантни, но изведени като резултат документи от системата;

       в — множество релевантни, но не изведени като резултат документи от системата;

 

       Пълнота  на резултата от търсене (recall)

Пълнота = a / (а + в) * 100%

 

       Точност на резултата от търсене (precision)

Точност = a / (а + б) * 100%

 

       Загуби на информация

Загуби на информация = в / (а + в) * 100%

 

      Информационен шум

Информационен шум = б / (а + б) * 100%