Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012  

 

СЪХРАНЯВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪЗДАВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪХРАНЯВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИНФОРМАЦИОННО ТЪРСЕНЕ

ТЪРСЕНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИЗПОЛЗВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪДЪРЖАНИЕ  ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС 

 

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

Характеристики на етап съхраняване на информационните ресурси

Характеристиките на етап съхраняване на информационните ресурси трябва да отразяват техните индивидуални особености, като единици за съхраняване по отношение на мястото и времето на съхранение.

 

 

 

 

 

Източник на информационния ресурс

Определя произхода на информационния ресурс и може да бъде

 • Конкретно лице (специалист, експерт);

 • Организация, съхраняваща документи (информационен център, база данни, библиотека, архив, фонд и т.н.);

 • Единична публикация в печатен или електронен вид (книга, статия списание, енциклопедия, речник, официални и научни отчети , технологична документация и т.н.);

 • Стойност от измервателно устройство и други.

Тематична принадлежност на информационния ресурс

Отразява принадлежността на информационния ресурс към определена предметна област от знанието, което позволява да се извършва систематизация и структуризация на ресурса в съответствие с класификационните признаци на обекта за съхранение.

 

Съдържание на информационния ресурс

Определя тематичната същност на представяните знания (тема, идея, теория, методика) в определена предметна област.

 

Обхват на информационния ресурс

Определя, ограничава и описва съдържанието на информационния ресурс или го уточнява.

 

В конкретен смисъл обхвата може да се разглежда като част от характеристиката съдържание. Той задава определени рамки на съдържанието. Там където съдържанието е без граници – обхвата се явява лимитиращ фактор.

 

Обхвата се характеризира чрез обем, пълнота и достатъчност

 

       Обем на информационния ресурс — общо количество информация по проблема, достъпна за потребителя.

 

      Пълнота на информационния ресурс — съотношение между наличната информация по  проблема и информацията достъпна за потребителя.

 

      Достатъчност на информационния ресурс -  определя възможността за достигане на поставената цел, при наличие на достъпен за потребителя информационен ресурс.

 

Фиксация на информацията

Определяне типа на носителя на информация, както и начините за нейното записване и четене.

 

Типа на носителя в значителна степен определят такива характеристики на информационните ресурси като:

 • Съхраняване във времето;

 • Достъпност;

 • Възможност за обработка;

 • Скорост на разпространение;

 • И като резултат - Ефективност на използване.

Език  на информационния ресурс

Важна характеристика, определяща възможността за създаване на документални информационни ресурси и ограничаваща достъпа до тях.

Езиковата бариера се явява сериозен фактор, който затруднява разпространението и обмена на информационни ресурси.

Пример: европейските страни поради езикова бариера нямат достъп до 40-50% от информацията постъпваща от други страни.

 

Достъпност на информацията

Характеризира възможността на потребителя за:

 • Достъп до информация,

 • Получаването на информация;

 • Използване на информация

в т.ч. получаване на информация в зададено време.

 

Тази характеристика може да отразява и определени ограничения , налагани от собственика на информационния ресурс за получаване на информация. В този случай се използват характеристики като: