Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012   

СЪЗДАВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪЗДАВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪХРАНЯВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИНФОРМАЦИОННО ТЪРСЕНЕ

ТЪРСЕНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИЗПОЛЗВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪДЪРЖАНИЕ  ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС  

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

Процес на създаване на информационен ресурс

 

 

 

Процесът по създаване на информационни ресурси включва няколко подпроцеса:

 

       Събиране на данни  -извършва се на база изследвания на обекти от реалния свят.

 

        Подбор на данни – събраните данни си подбират, така че най пълно да отразят същността на изследвания обект.

 

        Формиране на информация – събраните и подбрани данни се обработват с цел получаване на информация за обекта по дадени критерии.

 

      Създаване на информационен ресурс - запис на информацията на материален носител.

 

Основни характеристики  на създавания информационен ресурс

 

       Репрезентативност на информацията (от френски representatif - представляващ)

Определя доколко е възможно да се обобщават резултатите на изследването от определена извадка.  

 

                Принцип  - свойствата на побраната съвкупност да представя параметрите на генерална съвкупност, от която тя е подбрана.

 

Репрезентативността  е  свързана е с определяне правилата за събиране, подбор и формиране на данните по такъв начин, че те най-правилно да отразяват изследваните страни и свойства на обекта и да представят след това този  обект адекватно.

 

                Репрезентативност в статистиката - методи за определяне на отбрана съвкупност  (части на  обект, множество), изучаването на които позволява с достатъчна обоснованост да се представи състоянието на генералната  съвкупност (обекта като цяло).

Например, изучаване на семейни бюджети , проучване мнението на избиратели и т.н.

 

Информацията за обекта отразява неговата структура, свойства, вътрешни и външни връзки, реални процеси, в които той участва, приблизително, като съществува стремеж към истинско и пълно отразяване на действителността.

 

Нарушението на  репрезентативността при формиране на информация води често към съществена погрешност и  оказва влияние на основните характеристики на информационните ресурси – точност и достоверност.

 

       Точност на информацията

Характеризира степента на приближение на формираната информация до състоянието на изобразявания обект, процес, явление или обкръжаваща действителност.

 

      Достоверност  на информацията (адекватност, истинност,) на информацията

Определя се свойството на информацията да отразява реално съществуващите обекти с необходимата точност.

 

       Степен на погрешност на информацията

Всяка информация отразява действителността с определена степен на погрешният. Това е свързано с несъвършенството на методите и средствата за събиране на информация или измерване  на информационните параметри.

 

Освен това при регистрация на на данните или сигналите, носещи информация винаги присъства ниво на страничен шум. Указаните фактори могат в различна степен да влияят на качеството на описанието на обекта, а следователно и на достоверността на получаваната информация.

 

Допустимата степен на погрешност като правило се определя при реализация на конкретна дейност  и зависи от нивото на изученост на обекта към дадения момент от време.

 

       Смислена съдържателност  на информацията

Важна характеристика при формиране на информационните ресурси, която отразява количеството информация, носеща някакъв смисъл,  спрямо общия обем информация.

 

В дадения случай указаното отношение може да се намира в границите от 0 (в информацията няма смисъл) до 1 (цялата информация е смислена, а излишеството е равно на нула).

 

Изводи за основните характеристики

Отбелязаните характеристики трудно се поддават на обективна оценка, тъй като се отнасят до област обхващаща признаци от семантичен порядък.

 

Такива качествени характеристики могат да се изразят във вид на подреден ред в скала с оценъчен характер (например: висока, средна, ниска и т.н.).