Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

ПОДХОД НА MICROSOFT ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ (MOF)

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

СЕРВИЗЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА (ITIL

 

ПРОЦЕСИ НА ОПЕРАЦИОННО НИВО (ITIL

 

ПРОЦЕСИ НА ТАКТИЧЕСКО НИВО (ITIL )

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ УСЛУГИ (ITSM

 

ПОДХОД НА MICROSOFT ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Същност на MOF (Microsoft Operations Framework)  

Счита се, че това е най-добрата методология, развиваща идеите на ITIL

 

ITIL

MOF

Стандарт за управление на ИТ

Методология за управление на ИТ

know how

show how

архитектура

реализация

 

       Развива ITIL в следните насоки:

 • Детайлизира и конкретизира процесите на ITIL;

 • Добавя нови процеси в Operating Quadrant;

 • Добавя модел на жизнения цикъл на "сервизно решение"

 • Добавя т.н. “Reviews” – регулярни или «събитийни» съвещания по анализ на различни аспекти при управление на ИТ;

 • Въвежда понятието модел на команда и детайлизира ролите;

 • Добавя модел за управление на риска, на основа модела за управление на риска MSF.

 

            Жизнен цикъл на «сервизно решение"

Жизнен цикъл на «сервизно решение"

 

               Базови принципи на модела MOF

 • Моделът се явява концепция на итерационен жизнено цикъл на сервизно решение

 • MOF се фокусира на сервизно решении като на основна "единица за работа";

 • Моделът на процесите съдържа четири квадранта (quadrant):

 • Изменения (Changing quadrant ) – оценява ефекта и внедрява промени;

 • Експлоатация (Operating quadrant)  – експлоатира, обслужва и управлява сервизните решения  (услуги);

 • Поддръжка(Supporting quadrant)  –открива и отстранява инциденти и проблеми;

 • Оптимизация (Optimizing quadrant)  – оценява, моделира и усъвършенства сервизните решения.

Сервизна функция за управление Service Management Functions (SMFs)

 

 

Сервизна функция за управление Service Management Functions (SMFs)

 

 

        Основни принципи на SMFs

 • 20 SMF са разпределени в 4-ри квадранта на MOF

 • Те осигуряват изпълнението на сервизните задачи на всеки квадрант.

 • Всеки SMF има собствена цел, но също осигурява изпълнение на целите на другите квадранти.

        Разпределение на функциите

 

                     Изменения

 • Управление на измененията;

 • Управление на конфигурациите;

 • Управление релизите

 

                     Експлоатация

 • Мониторинг и управление на сервизите

 • Администриране на безопасността

 • Администриране на мрежата

 • Администриране на системите

 • Планиране на задачите

 • Управление съхранението на данни

 • Управление на печата

 • Управление службата за каталози

 

                     Поддръжка

 • Служба за поддръжка

 • Управление на инцидентите

 • Управление на проблемите

 

                    Оптимизация

 • Управление нивото на сервиз

 • Управление на финансите

 • Управление на готовността

 • Управление на мощностите

 • Управление на персонала

 • Възстановяване след катастрофи

 


Зр
ялост на процесите: ISO 15504 за
MOF

 

Ниво

Процес

Характеристика на процеса

Incomplete

(Незавършен)

 

Performed

 (Изпълним)

Определени са входните условия

Процесът съществува и се изпълнява

Определенни са изходите на процеса

Managed

 (Управляем)

Измерват се разходите за труд

Измерват се времеви интерваби

Процедурите са документирани

Резултатите се документират

Established

 (Стабилен)

Процесът е определен

Известнни са навиците на персонала

Внедрени са инструменти

4

Predictable

 (Предсказуем)

Процесът се измерва

Процесът е управляем

Optimizing
(Оптимизиран)

Процесът е адаптируем

Процесът съответства на бизнес целите