Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА (ITIL )

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

СЕРВИЗЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА (ITIL

 

ПРОЦЕСИ НА ОПЕРАЦИОННО НИВО (ITIL

 

ПРОЦЕСИ НА ТАКТИЧЕСКО НИВО (ITIL )

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ УСЛУГИ (ITSM

 

ПОДХОД НА MICROSOFT ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Същност на ITIL

IT Infrastructure Library (ITIL) – библиотека от методи за организиране на ИТ-инфраструктурата.

 

Предмет на разглеждане от ITIL се явява предоставяне и  поддръжка на ИТ-услуги, съответстващи на бизнес-потребностите на организацията.

 

Обобщава най-добрия международен опит в областта на организацията и управлението на ИТ.

 

Библиотеката ITIL е разработена в края на 80 –те години от Комитета по изчислителна техника при правителството на Великобритания.

 

 Тя описва:

Стандарти ITIL

Днес ITIL  е стандарт, който се използва от организациите в целия свят.

 

На негова основа е разработен английския стандарт BSI 15 000, който практически без промени е утвърден като междунараден стандарт под названието ISO 20 000.

 

 Принципи на модела ITIL \ ITSM :

 

 1. Основна задача на ИТ службата

Съпровождане съществуващата ИТ-инфраструктура, а не разработка на собствени решения. Практиката показва че ИТ обслужващи бизнес процесите в организацията трябва да се базират на промишлени, т.е. покупаеми решения.

 

 2. Начин на обслужване

ИТ службата обслужва бизнес подразделенията, с основна цел - удовлетворяване потребностите на бизнеса на организацията.

 

 3. Продукт на ИТ службата

Продуктът не се явява информационна система, а ИТ услуга. Тези продукти се оценяват не само по предоставяната функционалност, но и по качеството на обслужване.

 

 4. Ефективност на ИТ Службата

Ефективност се постига, само, ако на взаимодействието с бизнес подразделенията се придаде пазарен характер.

 

Структура ITIL

Текущата редакция на ITIL включва осем книги: 

 

 

 • Поддръжка на услуги ( Service Support)

 • Предоставяне на услуг (Service Delivery)

 • Планиране внедряването на услуги (Planning to Implement Service Management)

 • Управление на приложения (Application Management)

 • Управление инфраструктурата на инофрмационно-коммуникационни технологии (ICT Infrastructure Management)

 • Управление на безопасността (Security Management)

 • Бизнес-переспектива (The Business Perspective)

 • Управление конфигурациите на ПО» (Software Asset Management).

Процесен подход в  ITIL

Моделът ITIL/ITSM описва не организационни единици и техните функции, а процеси.

 

Практиката показва, че в съвременната ИТ служба процесния подход довежда до значително по-големи резултати.

 

                Процесен модел

В процесният модел ITIL са включени  следните процеси на управление на ИТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йерархични нива

Процеси

Стратегическо

Планиране внедряването на услуги

Planning to Implement Service Management

Тактическо

Предоставяне на услуги

Service Support

Оперативно

Поддръжка на услуги

Service Delivery

Изпълнителско

Управление на инфраструктурата

ICT Infrastructure Management

 

 

             Базови процеси

Най-известната част от ITIL — десет базови процеса, осигуряващи поддръжката и предоставянето на ИТ услуги (IT Service Management или ITSM) :

 

         Service Management (често - IT Service Management - ITSMописва сервизния подход  за предоставяне на ИТ-услуги. Включва:

 • Service Support – процеси за поддръжка на  ИТ-услуги и повишаване качеството на тяхното предоставяне;

 • Service Delivery – процеси за създаване, предоставяне и управление на набор от услуги.

         ICT Infrastructure Management – основа за осигуряване  функционирането на техническите ресурси, на които се базират услугите.

 

Предимства ITIL

 

               Предимства от използването на ITIL

 • Челен  опит, проверен на практика от световните лидери;

 • Ясно и разбираемо представяне качеството на услугите;

 • Натрупване и използване на знания;

 • Разработени методологии за оказване на услуги;

 • Постигане на гъвкавост и мащабируемост;

 • ИТ-инвестиции, базирани на доверие.

          Преимущества от ITIL за потребителите на ИТ услугите

 • Предоставянето на ИТ-услуги е по-ориентирано към потребностите на потребителите;

 • Договарянето на качеството на услугите подобрява взаимоотношенията с потребителите;

 • Услугите се описват точно ( на езика на потребителя)  и с необходимата степен на детайлизация.

 • Прозрачно качество и цена на услугите;

 • Ясна схема на взаимоотношения с потребителите;

 • Подобряване ефективността от използване на ИТ.

            Преимущества от ITIL за ИТ службите