Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

СЕРВИЗЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

СЕРВИЗЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА (ITIL

 

ПРОЦЕСИ НА ОПЕРАЦИОННО НИВО (ITIL

 

ПРОЦЕСИ НА ТАКТИЧЕСКО НИВО (ITIL )

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ УСЛУГИ

(ITSM

 

ПОДХОД НА MICROSOFT ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ИТ служба

Външна организация или вътрешно звено (ИТ департъмент, отдел и т.н. ), които предоставят ИТ услуги на бизнес подразделенията.

 

 

ИТ служба

              

        Характеристики на ИТ службата

 

         Объект на управление – ИТ услуги.

 

        Съдържание (функционалност) - състав на решаваните задачи и набора от средства за тяхното решаване.

 

         Достъпност — период от време, в течение на което ИТ службата оперативно поддържа дадена услуга.

 

         Производителност - обем операции от дадена категория за единица време.

 

        Ниво - период от време, в течение на което се гарантира изправяне на възникнал проблем.

 

        Цена на услугата - сума, която подразделението трябва да плати за предоставена му услуга.

 

Базови принципи за функциониране на ИТ службата

 

        ИТ службата — партньор в бизнеса.

Съвременнте ИТ стоят в основата на вдички бизнес концепции, които днес двrжат света. Те позволяват да се намират решения, повишаващи резултативността на бизнеса.

Технологията, като правило, не решава проблемите на бизнеса. Решение се явява нов, по резултатен процес, изпълняван от обучени и мотивирани служители, чрез нови технологии.

 

         Основен продукт на ИТ службата — ИТ услуга.

Създаването на нов бизнес процес или даже бизнес, базиран на възможностите на ИТ изисква ясно разделяне на отговорностите между ИТ службата и съответното подразделение.

В ITIL/ITSM за тази цел служат ИТ-услугите, т е.  решение на определена задача в рамкаите на бизнес процеса/или проекта със средствата на ИТ.

Изискванията към ИТ услугата в този случай се явява отговорност на подразделениетоь, а реализацията на  ИТ услугата– отговорност на ИТ службата.

 

ИТ услуга

Услугата, често наричана сервиз или служба е действие, носещо полза на другите.

 

ИТ услуга

 

        Характерни особености ИТ услугата

 • Безтегловност – услугата не е нещо, което може да се пипне, чуе или види.
  Свързаност – услугата е свързана с производителя си и не може да съществува в негово отсъствие;

 • Несъхранимост – услугата не може да се съхранява и да се използва само когато е необходимо.

 • Собственост – услугата не принадлежи на нейните потребители.

Видове ИТ услуги

 

                    Информационни услуги

Свързани са с обработка на данни. Представляват процеси, които обслужват потребители, програми, системи, структурни нива, функционални блокове и други обекти.

 

                          Видове информационни услуги:

 • Разработка на обекти;

 • Методически и технологични разработки;

 • Различни видове обучение;

 • Управление на технологични процеси;

 • Управление на документи и данни;

 • Съхраняване, обработка и предаване на  информация;

 • Други услуги.

 

                           Интернет услуги  (Internet servise)

Процеси, обслужващи обекти на Интернет. Сервизите се предоставят на потребителите от програми, системи, нива, функционални блокове. Най- разпространени видове се явяват:

 • Съхраняване на данни;

 • Предаване на съобщения и блокове данни;

 • Електронна и гласова поща;

 • Организация и управление на диалога с партньорите;

 • Предоставяне на връзка;

 • Провеждане на сеанс;

 • Видео-сервиз и т.н.

Услугата се осъществя от мрежовите служби.

 

                          Стандартни ИТ услуги

Унифицировани за всички потребители комплекси от процеси за обслужване и функционални модули.

 

Към тях се отнасят:

 • Административна система;

 • Виртуален офис;

 • Система за разплащания;

 • Търговска система;

 • Регистрационно-търсеща система;

 • Генератор на договори и други.