Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

СЕРВИЗЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА (ITIL

 

ПРОЦЕСИ НА ОПЕРАЦИОННО НИВО (ITIL

 

ПРОЦЕСИ НА ТАКТИЧЕСКО НИВО (ITIL )

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ УСЛУГИ (ITSM

 

ПОДХОД НА MICROSOFT ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Функционален подход

Подробно, системно–целево описание на организацията, построено в съответствие с йерархията на управление и изпълняваните функции, насочено към достигане на определените цели.

В основата на подобна организация на управление лежи принципът за разделение и специализация на труда на Адам Смит, публикуван в края на XVIII век.

При функционалния (йерархичен) подход към всяка структурна единица на организацията (сътрудник, отдел, управление) са закрепени ред функции, описана е областта на отговорност, формулирани са критериите за успешна дейност.

 

При това, като правило, хоризонталните връзки между структурните единици са слаби, а вертикалните, особено линията “началник - подчинен” са силни. Подчиненият отговаря само за  поръчаните му функции. Ако е началник - за дейността на своето подразделение. Функциите и резултатите от работата на паралелните структурни единици го интересуват слабо.

Проблеми

  • Сътрудниците не са в течение на крайните резултати от работата  на организацията;

  • Разногласия между сътрудниците;

  •  Несъгласуваност в действията на функционалните звена;

Процесен подход

 

Функционално-технологичен подход (управленски конвейер), който групира функциите по процеси – последователност от функции, обединени в технологични вериги или по етапите на приемане управленски решения.

 

            Основни принципи

Организацията не е множество от отдели, цехове и звена, а съвкупност от бизнес процеси, и дейността трябва да обслужва тези бизнес процеси.

Не стоките, а процесите по тяхното създаване носят на организацията дългосрочен ефект.

Ключовите показатели за организацията (издръжка, качество, бърза реакция, гъвкавост и т.н..) зависят от усъвършенстване на бизнес процесите, преодоляване на тяхната фрагментарност и разкъсаност (технологическа, информационна, организационна).

 

Същност

  • Дейност на организацията = съвкупност от бизнес процеси;

  • Управление на организацията = управление на бизнес процеси;

  • Качеството на продуктите и услугите = качеството на създаващите ги процеси.

Всяка структурна единица осигурява изпълнение на частта от конкретни бизнес-процеси, в които тя участва. Задълженията, областта на отговорност, критериите за  успешна дейност за всяка структурна единица са формулирани и имат смисъл само в контекста на конкретния бизнес процес.

 

Хоризонталните връзки между структурните единици са силни, а вертикалните – слаби. Сътрудниците отговарят не само за своите функции, но и за тези бизнес-процеси, в които те участват, поради което за тях са важни и резултатите от дейността на паралелните структурни единици, които участват в същите бизнес процеси.

 

Процесен подход при управление на ИТ

Процесният  подход описва управлението на ИТ инфраструктурата като комплекс от процеси, засягащи различни структурни подразделения и насочени към решаването на конкретни цели.

 

За всеки процес се определя роля, процедура, входна и изходна информация.

 

Дейностите по процеса предполагат ефективно взаимодействие, насочено към достигане на поставените цели, независимо от мястото  на участниците в процеса и в организационната структура