Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИТ

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

СЕРВИЗЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА (ITIL

 

ПРОЦЕСИ НА ОПЕРАЦИОННО НИВО (ITIL

 

ПРОЦЕСИ НА ТАКТИЧЕСКО НИВО (ITIL )

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ УСЛУГИ (ITSM

 

ПОДХОД НА MICROSOFT ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Управление на информационните технологии

Концепция, подход и методологична база за ефективно извършване на дейностите, свързани с проектирането, разработката, внедряването и експлоатацията на информационните технологии, обезпечаващи бизнес процесите на организацията.

   

Управлението на ИТ се осъществява в рамките на една информационна система, като може да бъде извършвано от подразделение на организацията или от външна организация.

 

Управление на информационните технологии

 

Въпроси на които дава отговор управлението на информационните технологии

 • Как да се свържат толкова разнородни процеси в единен модел?

 • Как да оформят функциите на системите и сътрудниците?

 • Как да се получава информация за текущото състояние на системата?

 • Какви критерии да  се използват при избор направленията за развитие на системата?

 • Как да се намери граница между потребностите на потребителите и възможностите на системата и ИТ службата?

 

Обхват на дейността по управление на информационните технологии

 

Обхват на дейността по управление на информационните технологии

Еволюция на подходите за управление на  информационните технологии

 

Еволюция на подходите за управление на информационните технологии

 

За последните двайсет години автоматизацията на бизнеса и съответно на ИТ преминаха три основни етапа, като на всеки от тях се повишаваше степента на интеграция.

 • Автоматизация на отделни функции;

 • Автоматизация на процеси;

 • Автоматизация на предприятието като цяло.

           Съвременни изисквания към подхода за управление на информационните технологии

 • Единен подход, еднакво разбираем от ръководителите и сътрудниците на ИТ департамента, потребителите и доставчиците на ИТ оборудване;

 • Единен език за описание на архитектурата на информационната система, функциите и задълженията, документацията и интерфейсите.

          Видове подходи за управление на информационните технологии

 

       Функционалан подход - технологиите се внедряват за реализиране конкретна функция от дейността на организацията. По този начин възникват „острови на автоматизацията”, които не са взаимосвързани и като цяло решават локални проблеми.

 

         Технологичен подход – на подразделенията се предоставят системи, програми, модули и т.н.

 

        Процесен подход – технологиите подпомагат решаването на общи за организацията процеси (доставки, производство и т.н. ),  като вследствие на това допринасят за реализиране на общите цели.  

 

         Сервизен подход – на подразделенията се предоставят ИТ услуги.