Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

СЕРВИЗЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА (ITIL

 

ПРОЦЕСИ НА ОПЕРАЦИОННО НИВО (ITIL

 

ПРОЦЕСИ НА ТАКТИЧЕСКО НИВО (ITIL )

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ УСЛУГИ (ITSM

 

ПОДХОД НА MICROSOFT ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Съвременните бизнес концепции, благодарение на които се гради новата икономика, зависят в много голяма степен от състоянието и развитието на информационните технологии. Днес може еднозначно да се твърди, че информационните технологии и тяхното управление се развиват в пряка зависимост от изискванията на бизнеса.

Характеристики на съвременния бизнес

 • Преход от чисто икономическо към комплексно мислене при решаване на проблемите.

 • Основната цел на управлението се премества от икономия на разходи и ефективно използване на ресурсите към разширение на мащаба на бизнеса, в т.ч и количествена оценка на развитието на бизнеса.

 • Целите на бизнеса са ориентирани по-скоро навън, отколкото вътре в организацията.

 • По-голямо внимание се отделя на потребителската стойност (определяна от пазара), отколкото на икономическата стойност (определяна от възможностите на компанията).

 • Активна кооперация между организациите. Прилага се принципа на аутсорсинга: "Оставям за себе си само това, което мога да правя по-добре от другите. Предавам на външен изпълнител това, което той прави по-добре от другите."

Среда за функциониране на ИТ ресурсите

 

Среда на организацията

Разпределена среда

Стрелка

Традициона икономика

"Нова" икономика

Настроени към конкретен потребител среди

Масово настроени към потребители среди

Взаимодействие между организациите

Взаимодействие между предприятията и вътре в  организациите

Владеене на ИТ-активи

Достъп до ИТ-активи

Традиционен  модел на организацията

Виртуален модел на организацията

Частни мрежи

Публични или открити мрежи

Подобрения, постигани чрез проекти

Очаквани постоянни подобрения

Локални  стандарти

Общи стандарти

Източник: Gartner Research

        Бизнес среда на организацията

 • Търсене на решения, насочени към конкретен потребител;

 • Използване на собствени ИТ ресурси;

 • Йерархична среда и функционален подход за управление;

 • Иновациите в ИТ се реализират периодично в специфични проекти.

          Разпределена среда

 • Средата, най често базирана на Интернет, се използва от множество организации;

 • Като норма се използва подхода " ИТ за масов потребител" ("mass customization"), което създава условия за бързо внедряване на информационните технологии;

 • Общата платформа служи не само за операции вътре в организацията, но и за операции извън ней;

 • Средата осигурява възможност за трансформация на организацията от традиционна във виртуална. в такава среда ключов фактор  за успех се явява не владеенето, а достъпа до ИТ.

Аутсорсинг в сферата на ИТ

Предаване на странична организация  на външни услуги и/или вътретрешни сервизи в т.ч. на основа на използване нейни програмни продукти, технически средства и фрагменти от инфраструктур. Аутсорсингът  позволява на компаниита заявител да използва специализирани знания и да постигне значително по-високи резултати.