Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

БИЗНЕС ПРОЦЕС

 

 [Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИ

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

 

 

БИЗНЕС ПРОЦЕС

 

ИТ СИСТЕМА 

 

ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Определение за бизнес процес

Една или няколко свързани помежду си процедури или операции (функции), които съвместно реализират определена бизнес задача  и реализирането им води до конкретни резултати.

Съвкупност от  взаимосвързани и взаимодействащи  видове дейност, преобразуващи входовете в изходи. (ИСО 9000:2000)

 

Цел на бизнес процеса

Бизнес-процесът обединява на практика потока от дейности или функции, служителите и оборудването (ресурсите), нужната за вземане на решения информация (знания), както и правилата за изпълнение на тези дейности и функции.  

 

 

      Изходни данни за бизнес процеса

Определяне и описание на предпоставките, необходими за вземане на решения по управление на дейността:

 • Изисквания на потребителите:

 • Взаимодействие с други процеси;

 • Методи за управления (в т.ч. процедури за стандартни
  ситуации);

 • Необходими ресурси;

 • Начини за оценка и подходи за подобрения.

        Ефективност на бизнес процеса

Въпросът  за управление на ефективността на  бизнес-процеса се свежда до управление на успешна интеграция на ресурсите и на последователността от действия, насочени към достигане на целите на системата:

 • Управление на взаимодействието на дейностите или функциите;

 • Синхронизация на  времето за изпълнение на задачите;

 • Съкращаване на срока за предаване на резултатите;

 • Съкращаване на етапите;

 • Контрол на  цикличността и т. н.

Характерни особености на бизнес процеса

 • Органично свързан с операционните задачи и бизнес отношения ;

 • Реализира се в рамките на едно или няколко подразделения, в някои случаи и няколко организации;

 • Включва формални и относително неформални взаимоотношения между участниците;

 • Продължителността му варира в широки граници.

 Структура на бизнес процеса

 

         На входа - материали и/или информация, преобразувани от процеса за създаване на резултата.

                     На изхода - резултат от преобразуваните от процеса ресурси от входа

                    Директиви и ограничения – цели, планове, правила. Системни фактори, които обуславят процеса на преобразуване. Те представляват обикновено произтичащи от  управленските и кадрови решения въздействия.

                    Ресурси - хора, оборудване, производствени мощности. Производствени фактори, благодарение на които входните въздействия се превръщат в изходни резултати. Те се  въвеждат в процеса по определени правила. Ресурсите изискват разходи и трябва да добавят стойност.

                   Потребители – хора, чиято дейност се базира на резултатите от предходните процеси. Те се наричат потребители по следващ процес и предявяват устойчиви изисквания към предхождащите ги процеси.

Атрибути на бизнес процеса

 • Една или няколко входни точки - входни данни и условия, необходими за началото на процеса;

 • Измерими цели;

 • Алгоритъм за достигане на целите – ясно установена последователност от етапи, тяхното описание и документиране;

 • Една или няколко изходни точки

 • изходни данни;

 • продукти, създадени в хода на изпълнение на процеса;

 • условия, при които процеса може да се разглежда като завършен

 • Задължения и отговорност на участниците в процеса;

 • Взаимодействие между участниците в процеса и други заинтересовани лица (ръководство, контролиращи органи и т. н.).