Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

 ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

 КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

ДАННИ

 

 

 

 

 

Класификация на информационните системи

 

Информацията в съвременния  свят се превръща в един от най-важните ресурси, а информационните системи стават необходим инструмент във всички сфери на дейност.

 

Разнообразието от решавани задачи води до множество разнотипни информационни системи, отличаващи се по структура и принципи на изграждане.

 

 Класификация на информационните системи

 

 

Класификация на информационните системи според собствеността

 

Обществена информационна система

Открита за ползване от всички потребители информационна система. Може да обхваща даден регион, държава или целия свят.

Примери: Интернет, държавни и общински администрации, електронно обучение и  т.н.

 

Корпоративна информационна система

Затворена  информационна система, която се ползва само от служители на корпорацията (Интранет).

Примери: Информационни системи на банки, университети, производствени корпорации и т.н.

 

Домашна информационна система

Свързани в мрежа уреди с вградени компютри, които формират инфраструктурата на дома. Базира се на концепцията Интелектуално здание.

 

Класификация на информационните системи според мащаба

 

Еднопотребителска  информационна системи

Предназначени са за използване на едно работно място. Съществуват множество решения за автоматизиране дейността на отделен потребител.

 

                     Примери:

 • Инженерни системи;

 • Счетоводство;

 • Следене на парични потоци;

 • Разписание на занятия и т.н.

                      Решения

В повечето от случаите за създаване на системи от този клас, не е необходимо познаване на език за програмиране. Те разполагат със

собствена от сравнително високо ниво инструментална среда;

 • Възможност за създаване на база данни;

 • Логика за обработка на данни;

 • Потребителски интерфейс;

 • „Помощници”, с помощта на които лесно и бързо се изгражда системата.

 

Най-общо системите от този клас могат да бъдат разделени на три нива:

 • Ниско ниво – използват се таблични процесори ( MS Excel) .

 • Средно ниво – в основата им обикновено и заложен стандарта X-Base (Clipper, FoxPro, dBase).. Широко се използват решения на база Paradox, Clarion, MS Access.

 • Високо ниво – използване на сървърни решения. В този случай  програмното осигуряване на сървъра се  инсталира непосредствено на компютъра на потребителя. Тези решения изискват значителни компютърни ресурси, но имат много от преимуществата на сървърните СУБД.

Пример :Personal Oracle.

 

Групова информационна системи

Предназначени са за работа в работна група  (отдел,  проект и т.н.).

Груповите системи като правило предлага специализирани клиентски решения  за различните участници в групата -  продажби, реклами, ръководител и т.н.

 

                 Решения

 

Най-  често те използват решенията за еднопотребителски информационни системи, като се реализират с една от архитектурите:

 • Файл-сървър -  опростено и лесно за реализиране решение, където базата данни се разполага на сървъра, а на останалите компютри се инсталират специализираните клиентски приложения.

 • Клиент-сървър – ако е възможен избор, този подход е за предпочитане, при което  е целесъобразно да се използва отделен сървър за бази данни - Oracle, DB2, MS SQL, Sybase, Informix..

 

             Корпоративна информационна системи

Те обслужват дейността на цяла организация. Представляват набор от интегрирани приложения, които комплексно, в рамките на единно информационно пространство поддържат всички основни функции по управление дейността на организацията:

 • Планиране на ресурсите (финансови, човешки, материални) за производство на стоки и услуги;

 • Оперативно управление изпълнението на  планове – снабдяване, маркетинг  договори и т.н.;

 • Генериране на всякакви видове отчети и анализ на бизнеса.

Системите от този клас са неразривно свързани с понятието "ERP" (Enterprise Resource Planning). В основата на  ERP-системите е заложен международния стандарт за управление на организация MRP-II (Manufacture Resource Planning).

 

Примери за ERP-системи - SAP R3MS Navision Axapta.

 

 

Класификация на информационните системи според степента на автоматизация

 

Ръчна информационна система

Характеризира се с отсъствие на съвременни технически средства за обработка на данни. Работи се с картотеки. Информацията се извлича от съответния служител.

 

Примери: библиотека, офис, билетно бюро, където отсъстват компютри.

 

Автоматизирана информационна система

 Всички операции по обработка на данни се осъществяват от компютър с използване на съответни информационни технологии. Потребителите на системата въвеждат данни и извличат необходимата им информация от системата.

 

Примери: библиотека, билетно бюро, счетоводство с обработка на данните чрез компютър.

 

Автоматични информационни системи

Всички операции по обработка на ИС се извършват без участието на човек.

 

Примери: банкомат, линия за бутилиране и т.н.

 

Класификация на информационните системи  според типа на съхраняваните данни

Данните, с които работят информационните системи най-общо могат да се разделят на структурирани и неструктурирани, прости и сложни .

 

 

Класификация на информационните системи според типа на съхраняваните данни               

 

              Фактографически информационни системи

Предназначени са за съхранение и обработка на структурирани данни.

В тази категория могат да бъдат причислени простите данни - числа, символи, дати и т.н. За работа с тях съществуват множество програмни продукти, в т.ч. всички системи за управление на бази данни (СУБД) са ориентирани към работа със структурирани данни.

 

              Документални информационни системи

Предназначени са за съхранение и обработка на неструктурирани данни.       

Те са сложни данни. Нямат ясна структура. В тази категория могат да бъдат причислени книги, филми, печатни документи, файлове, обикновени и електронни писма, презентации, електронни таблици, рисунки, рентгенови снимки, отпечатъци на пръстите, фотографии, музикални клипове, новини, договори и много други.

 

Търсенето на по неструктурирани данни се осъществява с помощта на семантични признаци ( автор, език ,тип на документа и т.н.)  Обработката на данни в такива системи практически не се извършва

 

Класификация на информационните системи  според  използваната архитектура

 

              Информационни системи с архитектура "Файл-сървър"

Архитектура "Файл-сървър"  исторически се явява първата архитектура на информационна система.

Изпълняваните програмни модули и данните се разполагат в отделни файлове от операционната система. Достъп до данните се осъществява чрез указване на на пътя  (path) и използване на файлови операции (отвори, прочети, запиши).

За съхранение на данните се използва сървър (отделен компютър).

 

            Информационни системи с архитектура "Клиент-сървър".

Архитектурата „Клиент-сървър” стои в основата на почти всички съвременни решения, използвани при създаване на информационни системи.

Същността и се състои в това, че клиентът (изпълнимия модул) заявява на сървъра определени услуги, като за целта използва съответстващ протокол за обмен на данни.

Сървърът, който физически може да се намира в същия компютър или на другия край на планетата, обработка заявката и връща на клиента съответната информация.

 

Класификация на информационните системи  според характера на обработката на данни

 

             Информационно-търсещи системи

Информационно търсещите системи се използват от потребителите за получаване на отговор на определени въпроси.

 

Класически примери – получаване на справки в библиотеки, в транспорта за налични билети, телевизионни програми и т.н.

 

Днес класическите информационно-търсещи системи постепенно се заменят с търсещи сървъри в Интернет ( с общо предназначение и специализирани).

 

         Управляващи информационни системи

Автоматизират (напълно или частично) дейностите свързани с приемане на решения.  

Те от своя страна се разделят на:

 • Административни информационни системи;

 • Производствени информационни системи.

 

Класификация на информационните системи  според  характера на използване на изходната информация

 

             Управляващи информационни системи

Резултатната информация от управляващите ИС непосредствено се трансформира в приемани от човека решения. За тези системи са характерни задачи с използване на изчисления и обработка на големи обеми от данни.

 

Примери: Планиране на производството или заявките, счетоводство и т.н.

 

           Съветващи информационни  системи

Изработват инхормация, която се приема от човек за сведение и се отчита при приемане на управленски решения. Тези системи имитират интелектуален процес на обработка на знания.

 

Примери: експертни системи, системи за подпомагане вземане на решения и т.н.

 

Класификация на информационните системи  според поддържания стандарт за управление

 

Отмина времето, когато разработчиците на информационни системи, отчитайки изискванията на потребителите, самостоятелно определяха функциите на разработваната от тях система.

 

Днес съществуват значително количество концепции, подходи и технологии, доказали своята ефективност в развитие на бизнеса и в много от случаите придобили статус на международни стандарти.

 

Необходимостта от стандартизация на информационните технологии доведе до възникване на нова наука, наречена Итология, чиято основна задача е създаването на базис, върху който да се изграждат информационните системи,

 

В най-общ план става дума за следните технологии и стандарти:

 • MRP (Material Requirements Planning) – планиране на доставките на  материали, на база плана за продажби и необходимата за реализирането му комплектация;.

 • CRP (Capacity Requirements Planning) - планиране производствените мощности;

 • MRPII (Manufacture Resource Planning) – планиране на  необходимите за производството ресурси. Явява се стандарт на ISO..

 • ERP (Enterprise Resource Planning) - финансово-ориентирано планиране на  ресурсите на предприятие;

 • SCM (Supple Chain Management) - управление на вериги за доставка;

 • CRM (Customer Relationship Management) - управление взаимоотношенията с клиентите;

 • ERPII (Enterprise Resource & Relationship Processing) - управление на ресурсите и взаимоотношенията на предприятие. (=ERP + SCM + CRM);

 • Workflow – технология за  управление на работни потоци;

 • OLAP (Online Analytical Processing) - оперативен анализ на данните;

 • Project Management - управление на проекти;

 • CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support) – непрекъсната информационна поддръжка жизнения цикъл на изделията.