Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

СИСТЕМНИЯ АНАЛИЗ КАТО НАУКА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

 

СИСТЕМЕН ПОДХОД

             

СИСТЕМНИЯ АНАЛИЗ КАТО НАУКА

             

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА

 СИСТЕМИТЕ

             

ВИДОВЕ СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

            

СИСТЕМЕН АНАЛИТИК

 

 

 

Системния анализ като наука

Системният анализ, е сравнително млада наука (сравнима по възраст с кибернетиката и информатиката)

 

Тя се прилага във всяка област и включва както частни, така и общи методи и процедури за изследване.

 

Определение за системен анализ

Съвкупност от понятия, методи, процедури и технологии за изучаване и описание на явления и процеси с различна природа и характер, касаещи междудисциплинарни проблеми.

 

Съвкупност от общи закони, методи и техники за изследване на сложни системи.

 

Методология за изследване на сложни и често не напълно определени проблеми на теорията и практиката.

 

Предметна област - раздел на науката, изучаващ аспектите на системните процеси и явления.

 

Базис на системния анализ

 

        Синергетика – между дисциплинарна  наука, изследваща общите идеи, методи и закономерности на организацията на различни обекти и процеси. Това е теория за възникването на нови качествени свойства в структурите на микрониво.

 

"Синергически" в превод означава "съвместен, съгласувано действащ".

 

         Философия  - дава общите методи за съдържателен анализ, а системния анализ – общите методи за формализиран, междупредметен анализ на предметните области.

 

Приложения на системния анализ

Системния анализ предоставя за използване в различните науки следните методи и процедури:

 • Абстрахиране и конкретизация;

 • Анализ и синтез, индукция и дедукция;

 • Формализация и конкретизация;

 • Композиция и декомпозиция;

 • Линеаризация и отделяне на нелинейните съставляващи;

 • Структуриране и реструктуриране;

 • Макетиране;

 • Реинжиниринг;

 • Алгоритмизация;

 • Моделиране и експеримент;

 • Програмно управление и регулиране;

 • Разпознаване и идентификация;

 • Клъстеризация и класификация;

 • Експертно оценяване и и тестване;

 • Верификация и други методи и процедури.

 

Основни дейности за реализация на системния анализ

Необходимо условие - наличие на предметна област (системи и системни процедури).

 • Откриване, систематизиране, описание на общите свойства и атрибути на системата;

 • Откриване и описание на закономерностите и вариантността на системата;

 • Актуализация на закономерностите на които се базира системата и изучаване на тяхното поведение и връзки с обкръжаващата среда;

 • Натрупване, съхранение и актуализация на знания за системата.