Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО

 СИСТЕМА

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СИСТЕМА 

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

 

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

 

БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА

 СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМИТЕ

 

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

             

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

             

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

             

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА

 СИСТЕМИТЕ

 

 

 

Класификация на системите може да се осъществи по различни критерии.

 Класификация на системите

Класификация по отношение на системата към обкръжаващата среда:

 • Открити системи – съществува обмен на ресурси с обкръжаващата среда (пример Екстранет);

 • Закрити системи – няма обмен на ресурси с обкръжаващата среда.

Класификация по произхода на системите (елементи, връзки, подсистеми):

 • Изкуствени системи - инструменти, механизми, машини, автомати, роботи и т.н.;

 • Естествени системи - живи, неживи, екологични, социални и т.н.);

 • Виртуални системи  - базирани са основно на използване на Интернет среда (виртуално предприятие, виртуален офис и т.н. ).

 • Смесени системи -  (икономически, биотехнически, организационни и т.н.).

Класификация по типа на описание функционирането на системата

 • От типа "Черна кутия"  - не е известен начина за функциониране на системата. Известни са само входа и изхода на системата.

 • От типа "Бяла кутия" – известен е начина на функциониране на системата.   

 • Не параметризирани системи – не е известен начина за функциониране на системата. Известни са само някои негови свойства.

 • Параметризирани системи - Известен е начина за функциониране на системата с точност до параметри.

Класификация по начина на управление на системата 

 • Управлявани от вън системи, без обратна връзка.

 • Управляеми от вътре системи, (самоуправлявани или саморегулируеми)  - программно управляеми, регулируеми автоматично под въздействие на вътрешни и външни фактори.

 • С комбинировано  управление  (автоматични, полуавтоматични, , организационни).