Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО

 СИСТЕМА

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СИСТЕМА 

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

 

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

 

БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА

 СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМИТЕ

 

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

             

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

             

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

             

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА

 СИСТЕМИТЕ

 

 

Ресурсен модел на система

Управлението на системите често се разглежда от позициите на ресурсния подход. Съгласно този подход основната задача на мениджмънта е да натрупва, разпределя и контролира ресурсите на организацията.

Традиционно се работи с пет типа основни ресурси (концепция 5М):

  •  Хора (manpower);

  •  Пари (money);

  •  Суровини и материали (materials);

  •  Оборудване и други средства за производство (mechanisms);

  •  Информация и технологии (methods).

    +    Време

Днес в качеството на особен ресурс все по-често се добавя времето. Постоянно променящата се бизнес среда изисква вземането на бързи и адекватни решения. В много от случаите времето се оказва най-важния ресурс за придобиване на конкурентно преимущество.

 

Информационни ресурси

Информация за организацията и обкръжаващата я среда.  

             Информация – слабо изучен тип ресурс. Отразява начина на структуриране на материята, като мярка за порядък, самоорганизация, 

             Организация– ресурс в  група, който определя структурата. Използва се като мярка за подреденост на системата.

Финансови ресурси

Състояние на активите, ликвидността, кредитите.

Технически ресурси

Суровини, материали, полуфабрикати, оборудване, инвентар, гориво, енергия и т.н.

               Вещество – най-добре изучения ресурс, който е представен в таблицата на Д.И. Менделеев  достатъчно пълно. Отразява постоянството на материята в природата и служи като мярка за еднородност на материята.

               Енергия - не напълно изучен ресурс. Отразява динамиката в материята – преходи от един вид в друг.

Технологични ресурси

Методи и технологии, конструкторска документация, резултати от научни изследвания и т.н.

 Кадрови ресурси

Квалифицирани работници и служители.

                Човек - носител на интелект от най-високо ниво, който се явява най-важния ресурс на обществото, като мярка за разум , интелект и целенасочени действия за промени.

 Пространствени ресурси

Производствени помещения и съоръжения, комуникации, пътища и т.н.;

               Пространство – мярка за  обхватност на материята и за нейното разпределение в обкръжаващата среда.

Времеви ресурси

Период, в който трябва да бъдат реализирани поставените цели и задачи.

               Време – мярка за обратимостта (необратимостта) на материята. Времето е неразривно свързано с промени в действителността.