Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО

 СИСТЕМА

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СИСТЕМА 

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

 

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

 

БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА

 СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМИТЕ

 

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

             

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

             

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

             

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА

 СИСТЕМИТЕ

 

 

 

 

Базовите топологии на структурата на системата съответстват на използваните за организация на бизнеса подходи.

 

Структура на система от линеен тип

 

                 Процесен подход за топология на система

Функционално-технологичен подход (управленски конвейер), който групира функциите по процеси – последователност от функции, обединени в технологични вериги или по етапите на приемане управленски решения.

     Структура от линеен тип           

Структура на система от йерархичен тип

 

             Функционален подход за топология на система

Подробно, системно–целево описание на организацията, построено в съответствие с йерархията на управление и изпълняваните функции, насочено към достигане на определените цели.

 

 Структура от йерархичен тип

 

 Структура на система от мрежов тип

 

                   Интегриран подход за топология на система

Обикновено при изграждане структурата на организацията се използват и двата подхода – функционален и процесен.:

  • Процесният подход позволява да се осъществи "хоризонтална интеграция", т.е. с необходима точност и пълнота да се свържат материалните и информационни потоци.

  • Функционалният подход осмисля дейността на организацията (управление по цели) и поддържа "вертикална интеграция" – координация между различни йерархически контури на управление.

Интегрирания подход се реализира чрез мрежова структура на управление, построена на принципа на двойното подчинение..

 Структура от мрежов тип


Структура на система от матричен тип

 

                             Проектен подход за топология на система

Проектът винаги е ориентиран към конкретен потребител и съществува докато съществува потребителя. Ръководителят на проекта е служител, назначаван от висшето ръководство на организацията. В този случай изчезват йерархичните нива на организацията. Възниква гъвкава матрична (плоскостна) организация.