Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО

 СИСТЕМА

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СИСТЕМА 

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

 

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

 

БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА

 СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМИТЕ

 

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

             

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

             

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

             

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА

 СИСТЕМИТЕ

 

 

 

Структура на система

Организация, определяща начина на взаимодействие и взаимовръзка на елементите, съставляващи системата. 

 

          Структуризация

Разделяне системата на множество елементи и множество връзки и установяване, как тези множества взаимодействат.

 

    Спецификация ( описание)  на системата

Идентификация на определящите елементи и подситеми, тяхната взаимовръзка, цели и ресурси, т.е. описание на допустимите състояния на системата.

 

       Декомпозиция на системата

Разбиване системата на подсистеми

                  Подсистема

Съвкупност от елементи на системата (обикновено с техните взаимовръзки). На практика терминът се използва за обозначаване на самостоятелна, относително обособена част от системата, която реализира конкретни системни функции и подпомага реализирането на общата цел.

 • Всяка система се състои от подсистеми.

 • Подсистемите на всяка система се разглеждат като система.

 • Границите на системата се определят от достъпните ресурси и обкръжение

Функционална схема на система

 

 

За описание на системата е важно да се познава нейната структура, функции и връзки с външната среда.

 

Всяка система има вътрешна и външна среда.

 

                  Вътрешна среда на система – вътрешното описание дава информация за:

 • Поведението на системата;

 • Съответствие (несъответствие)  на вътрешната структура на системата с  целите;

 • Подсистемите (елементите) и ресурсите на системата,

                     Външна среда на система – дава описание на:

 • Взаимоотношенията другите системи;

 • Целите и ресурсите на другите системи.

 

Начини за описание на система:

 

        Морфологично (структурно или топологическо) описание на  системата – описание на:

 • Модела или структурата на системата;

 • Съвкупността от А елементи на системата и необходимите R отношения между тях за достигане на поставените цели.

                     Морфологичното описание на системата зависи от:

 • Наличните връзки, тяхната дълбочина (връзки между различните подсистемни нива, както и между елементите);

 • Структурата (линейна, иерархична, мрежова, матрична, смесена);

        Функционално описание на системата - описание на:

 • Законите за функциониране на системата;

 • Еволюция на системата;

 • Алгоритмите на поведение.

        Информационно (информационно-логическо или инфологично) описание на системата – описание на :

 • Връзките с външната среда;

 • Подсистемите на системата.