Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО СИСТЕМА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО СИСТЕМА

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СИСТЕМА 

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

 

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

 

БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМИТЕ

 

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

             

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

             

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

             

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

  

 

 

"Важността на цялото превишава важността на неговите съставляващи "

Аристотел

 

"Цялото се обяснява със свойствата на неговите съставляващи ".

 Галилей

 

Възникване на понятието система

Понятието "система" (организъм, строй, съюз - цяло, съставено от части) възниква в Древна Гърция преди около 2000 години. Древните учени (Аристотел, Демокрит, Декарт, Платон и други) разглеждат сложните тела, процеси и представи за света като съставени от различни системи.

 

Развитие на понятието система

Развитието на астрономията (Коперник, Галилей, Ньютон и други) води до представата за света като сбор от системи и до изясняване на категории от типа "предмет и свойства", "цяло и част", "субстанция и атрибути", "сходство и различие" и др.

 

Появата на различни философски виждания и теории за структурата на познанието (Бекон, Хегел, Ламберт, Кант, и други). извежда системния анализ до нивото на методологическа наука.

 

Развитието на естествознанието през XIX-XX вв. ( Берталанфи, Винер, Ешби, Цвики и други), базирано на използване на модели,  води до формулиране на основните системообразуващи принципи.

 

Съвременното развитие на теорията на системите и системния анализ се базира както на класическите науки (математика, физика, химия, биология, история и др.), така и на некласическите (синергетика, информатика, когнитология, теория на нелинейната динамика и на хаоса и др.).

 

                    Днес

Може да се твърди за встъпване в етап на научен, системно-междудисциплинарен подход към развитие на науката, образованието, техниката , технологиите.  Етап, базиран на системни парадигми и системно информационни представи за света.

 

Основни направления в теорията на системите

Общ за всички направления се явява използването на системния подход.

 

Основни направления в теорията на системите

 

           Системология (теория на системите)  

Изучава теоретичните аспекти и използването на теоретични методи (теория на информацията, теория на вероятностите, теория на игрите  и т.н.).

 

             Системен анализ (методология, теория и практика  на изследване на системите)

Изследва методологическите, а често и практическите аспекти и използва практически метод (математическа статистика, изследване на операциите, програмиране и т.н.).

 

Системотехника (практика и технология на проектиране и изследване на системите).