Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

АРХИТЕКТУРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

           

АРХИТЕКТУРА ФАЙЛ-СЪРВЪР

           

АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЪРВЪР

           

ИНТРАНЕТ АРХИТЕКТУРИ

           

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

 

Задачи на  интегрираната информационна система

 • Разработка на платформи, способни да обезпечат работата на голям брой потребители;

 • Поддръжка на средства за комуникация, промишлени стандарти за обмен на данни и протоколи за взаимодействие на компонентите;

 • Интеграция на съществуващите разработки в единна система. Изисква концептуални промени в модела на ИС за осигуряване на свързани бизнес процеси, единен потребителски интерфейс и общо информационно пространство.

Фактори при реализиране на интегрираната информационна система

 • Организационна структура;

 • Наличие на самостоятелни подразделения;

 • Метод за приемане на решения;

 • Регламент за изпълнение на решения;

 • Контрол за изпълнение на задания;

 • Политика за определяне правата за достъп;

 • Функции и задължения на всяко работно място.

Тенденция при реализиране на интегрираната информационна система

От отделните компоненти се комбинират подсистеми, изпълняващи логически завършени цикли от бизнес процесите.

 

Управлявайки динамичните процеси може оперативно да се управлява организация с минимална зависимост от нейната организационна и щатна структура, номенклатурата на продукцията и асортимента на стоките, както и от други фактори и променливи в съвременната икономика. За целта е необходимо да се осигури информационно осигуряване на хоризонталните и вертикални бизнес процеси на различни нива на управление на организацията: стратегическо, тактическо и оперативно.

 

Архитектура на на  интегрираната информационна система
При построяване модел на интегрирана система за управление е необходимо компанията да се разглежда като съвкупност от трудови, финансови, материални и информационни ресурси, участващи в бизнес процеси за достигане на бизнес целите и бизнес задачите.

 

Фундамент

Корпоративна мрежа, обединяваща локалните мрежи на подразделенията и обезпечаваща достъп на сътрудници и партньори до ИИС чрез Интернет.

 

интегрираната информационна система

 

Програмна платформа

Операционна система, сървъри на приложения, Web-сървъри, СУБД, хранилища на документи, OLAP-средства, хранилища и витрини за данни, и т.н.

 

Ядро

 • Система за управление на процесите и документооборота, интегрираща функционалните подсистеми.

 • Аналитичен инструментариум за опериране с данните на всички подсистеми, подпомагащ решаването на стратегически и тактически задачи.

Потребителски интерфейс

Web-портал, осигуряващ взаимодействие на потребителите със всички компоненти на системата.